söndag 5 oktober 2008

Hoppingivande innerstadsexpansion i Lund

Samråd pågår just nu för ett antal intressanta detaljplaner i Lunds kommun. Den mest spännande, och mest omfattande, är den plan som utarbetats för delar av Sockerbruksområdet vid Spoletorp. Genom exploateringen av Sockerbruksområdet kommer Lunds innerstad att ta språnget över järnvägen och växa även i väster (Se bild). Utbyggnaden har redan börjat med kv. Öresund och HSB:s projekt Sockertoppen (bild) men det är först nu, med den aktuella detaljplanen för Raffinaderiet 1 m fl, som detta historiska stadsbyggnadsprojekt startar på allvar! Planen omfattar tre kvarter med bostäder (totalt ca 300 st), kontor och handel och innebär även att Kung Oskars väg ska börja konverteras till stadsgata. Två nya stadskvarter i tre till sju våningar planeras för bostadsändamål. Kvarteret närmast järnvägens bangård, med befintlig äldre industribebyggelse, kommer att kompletteras med nya verksamhetslokaler och bostäder. Här, längst i öster, kan det bli tal om byggnader i upp till nio våningar.

Ur den av Ulrika Lundquist välpräntade planbeskrivningen:

"Visionen för Sockerbruksområdet är att låta stenstaden ta språnget över järnvägen och att även på den västra sidan bygga stad i klassisk mening, med dess variation i form och innehåll. Stadskärnan kan utvidgas och nya attraktiva bostäder och arbetsplatser skapas. Stenstadens täthet, skala och varierade utbud ska eftersträvas.

Området ska upplevas tillgängligt, tryggt och attraktivt att vistas i och röra sig igenom. De nya kvarteren ska sammanlänkas i sin utformning med omgivningen och tillåta en naturlig genomströmning av alla trafikslag, vilket ger liv åt staden och underlag för service. Traditionella gator, torg och kvarter skapar tydliga uppdelningar av privata, halvprivata och offentliga rum. En sekvens av platser och stadsrum bildas och området kopplas tillomgivande gatunät till en sammanhängande väv
."

Vi ser positivt på utbyggnaden av Sockerbruksområdet och tror att det kommer att betyda mycket, inte bara för närområdet utan för hela Väster, en stadsdel som fram till nyligen varit ganska tråkig och livlös. Om detta projekt blir lyckat finns goda möjligheter till spridningseffekter. Byggmästaregatan har t.ex. en fantastisk potential att omvandlas till en trevlig innerstadsgata med ett mer slutet gaturum och ett större inslag av butiker och verksamheter. Den skulle kunna bli ”Västra innerstadens” urbana pulsåder i nord-sydlig riktning och bidra till att ge mer liv åt området runt Västra stationstorget!

Utbyggnaden av Sockerbruksområdet ger även goda förutsättningar för en ordentlig uppgradering av det anonyma och slitna företagsområdet längs med Öresundsvägen. Det området borde ges en betydligt mer dynamisk karaktär för att kunna bära upp en av sina delfunktioner, att vara en port till Lunds stad.

Låt oss därför hoppas att planeringen av Sockerbruksområdet fortskrider på ett lika bra och hoppingivande sätt som hittills och att det föreslagna höghuset i norr (ingår ej i den aktuella planen) vid Kung Oskars väg, blir verklighet och att man då har modet att ge det en sådan höjd att det kan fungera som lokal signaturbyggnad, ett identitetsskapande utropstecken för den nya stadsdelen, och ett landmärke för alla de besökare till Lund som angör staden västerifrån. Detta är en mycket sällsynt chans att kunna bygga något högt i centrala Lund, utan att hota den medeltida och kulturhistoriskt värdefulla stadskärnan (eftersom att denna ligger på behörigt avstånd). Ta den!

Andra aktuella detaljplaner i Lund är den för Gernandtska Lyckan (nya bostäder i södra innerstaden), samt för Väster 4:13 (Nya bostäder bredvis Solgårdarna vid Trollebergsvägen). Den 29 september gick samrådstiden också ut för den plan där bostadsbebyggelsen runt den nya Arenaparken ges sina ramar. Detaljplan för del av Klostergården 1:5 m fl omfattar ca 450 bostäder och inkluderar bl a den spektakulärt långa byggnadskropp längs med Stattenavägen som gradvis växer i höjd och våningsantal, från fem våningar i söder till hela 16 våningar i norr. Taklinjen kommer att skapa en kontinuerligt stigande kurva på himlen. Huruvida resultatet blir lyckat återstår naturligtvis att se, men det är i alla fall positivt att man vågar satsa på en så ovanlig och spännande utformning. Ett avslutande citat ur planbeskrivningen:

Bostadsbebyggelsen skall […] bidra till ett avtryck av vår samtid genom sin arkitektoniska utformning.”

Tack för det! Tack för att kommande generationer ges möjlighet att älska eller hata byggnader också från vår tid, på samma sätt som vi själva idag får fascineras av spektakulära byggnader från förr. Om vi alltid låter aggressiva NIMBY:s bestämma skapas ett olyckligt hack i den arkitektoniska tidslinjen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,