fredag 13 april 2012

Brunnshög: Sikta högt, bygg högt!

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Brunnshög i Lund (det område i nordöstra staden där MAX IV, ESS och Science Village ska byggas) är nu föremål för samråd under perioden 10 april-11 juni. Den som har lite tid över i helgen rekommenderas att plöja igenom samrådshandlingen - 73 sidor av "stadsplaneringsporr"! Lunds kommun har höga ambitioner för stadsdelen ("exceptionellt höga" för att använda kommunens egen beskrivning). På sikt är det tänkt att 50.000 personer ska bo, arbeta eller studera i Brunnshög.

"Det ska bli världens bästa forsknings- och innovationsmiljö. Men det ska också bli ett skyltfönster för svensk hållbarhetsplanering i världsklass. Sammantaget innebär detta att stadsdelen ska bli en inspirerande livsplats där planeringen genomsyrats av klokskap och ansvarstageande för kommande generationer. Lund NE/Brunnshög ska visa vägen mot en hållbar värld."

Stora ord. Och det är bra, vi gillar ambitionsnivån och självförtroendet! Utan tvivel ser förutsättningarna dessutom riktigt bra ut, vilket ger goda skäl till kaxigheten: En av nämnda forskningsanläggningar är redan under uppförande och detaljplanearbete pågår för den andra, E22 och framtida spårvagn ger fantastiska kommunikationer medan geografin bjuder in till storslagna vyer och karaktärsfulla möten mellan urbant och ruralt.

Just den sistnämnda förutsättningen, geografin, tycker vi dessvärre att man inte fullt ut lyckas ta till vara i lagda förslag. I tidigare visioner för Brunnshög har man varit noga med att betona möjligheterna att utnyttja de gratis resurser som den höga höjden (89 meter ö.h.) och det vidsträckta landskapet ger. Man har talat om att erbjuda människorna i staden utblickar mot Öresund och det vackra Sydskånska landskapet genom att i hög grad variera byggnadshöjderna (lågt, såväl som riktigt högt får blandas) och att inkludera öppningar i bebyggelsen, likt "fönster" mot det omgivande landskapet. Dessutom har man tidigare vid flera tillfället pekat på möjligheterna att här tillåta en handfull "märkesbyggander" som genom sin höjd kan bidra till att utveckla Lunds siluett, stärka stadsdelens varumärke och igenkänning, samt erbjuda visuellt skarpa möten mellan stad och natur. Man har erkänt att stadsplanering på stadens högsta punkt utgör ett unikt tillfälle att låta vår egen generation ge ett bidrag till Lunds flora och tidslinje av intressanta byggnader och kyrktorn.

I föreliggande dokument är emellertid erkännandet av dessa möjligheter tråkigt nog som bortblåsta. Vi finner endast några få avsnitt om varierande byggnadshöjder. Och då nämns en variation om typ 2-6 våningar, vilket ju knappast kan definieras som variation i ett arkitektoniskt sammanhang. En medianhöjd om 4 våningar som tillåts variera +/- 2 våningar är snarare att betrakta som raka motsatsen. Likformighet. Det finns, så vitt vi kan se, inte ett enda ord om att ens enstaka byggnader kan tillåtas en ordentlig höjd, t.ex. som orienteringspunkter i stadsrummet. Överhuvudtaget tycks man inte se arkitekturens viktiga roll i stadsplaneringen (själva ordet "arkitektur" nämns bara en enda gång på 73 sidor).

I en vision om "svensk hållbarhetsplanering i världsklass" (för en stadsdel som är omgiven av Sveriges bördigaste jordbruksmark) tycks inte finnas någon insikt om det enklaste av matematiska förhållanden, det som inte kan förnekas och som säger att ju högre man bygger, desto mindre markyta behöver tas i anspråk. Borde inte en sådan enkel ekvation återspeglas i den fördjupade översiktsplanen? Om inte annat så åtminstone symboliskt, genom några få rader om vikten av att några enstaka höga hus tillåts sticka upp? Som utropstecken för framtidsstaden?

Vi är givetvis fullt medvetna om att detta endast är ett förslag till en fördjupad översiktsplan. Det är alltså inget bindande eller detaljstyrande dokument. Ändå är det viktigt som bärare av värden, visioner och strukturer i den fortsatta planeringen. Detaljplanearbete pågår redan för ett av kvarteren, där den s.k. Högsta Punkten ingår. För några år sedan lät Lunds kommun bjuda in till en arkitekttävling för ett höghus på den tomten, ett arkitektoniskt landmärke för staden och den nya stadsdelen. Tyvärr hade man då inte modet att välja något av de häftiga och högkvalitativa förslag som då lämnades in. Istället valdes ett av de tråkigaste förslagen som vinnare, med en mindre seriös aktör bakom sig som sedermera gick i konkurs. Kvar blev just ingenting. Och i den aktuella detaljplanen slumpas nu, beklagligt nog, kommunens kanske mest värdefulla plats bort till vad som ser ut att bli bebyggelse utan någon tydlig profil.

Lyckligtvis finns emellertid gott om högt belägen mark kvar på Brunnshög och vår förhoppning är att man i den fortsatta planeringen kan finna utrymme för att på åtminstone ett par platser ge arkitekturen en framträdande roll! Eftersom området är så högt beläget kan även ett hus på kanske 15-20 våningar fungera som ett imponerande landmärke och profilbyggnad. Det behövs alltså inget nytt Turning Torso för att sätta Brunnshög på kartan som en symbol för vår tids arkitektur och ingenjörskonst, och för hållbart och yteffektivt byggande. Det räcker med hälften ungefär...

Vi önskar Lund lycka till med den fortsatta planeringen!