tisdag 31 januari 2012

Detta händer i Köpenhamn under februari

Under 2012 har Öresundsbloggen ambitionen att inför varje månad presentera ett urval av de många evenemang som går av stapeln i den danska huvudstaden. För februari ser vår lilla Köpenhamnsguide ut så här:

>> 1-5 februari: Copenhagen Fashion Festival
”Vinterversionen” av en av Europas största internationella modemässor. Originalet, den stora modeveckan, äger rum i augusti.

>> 1-29 februari: Copenhagen Cooking – Nordic Food Festival
Ny matfestival!

>> 1-29 februari: Wonderful Copenhagen
Vinterfestival med fler än hundra arrangemang inom områden som design, musik, arkitektur och konst.

>> 2-7 februari: Sexdagarsloppet
Cykeltävling i Ballerup Super Arena

>> 3-9 februari: Vinterjazz

>>13 februari: Konsert med Sting
Falconer Concert Hall

>> 15-16 februari: Disney on Ice
Forum

>> 16-19 februari: Legoutställning
Bella Center

>> 17-19 februari: Copenhagen Open
Internationell sportdanstävling i Valbyhallen

>> 24 februari – 4 mars: Copenhagen International Boat Show
Båtmässa i Bella Center

>> 26-27 februari: Copenhagen Spirits and Cocktails
Sprit- och cocktailmässa, Moltkes Palae

söndag 29 januari 2012

Norra Europas största arkivcentrum

Arkivcentrum Syd i Lund genomgår just nu en stor utbyggnad som ytterligare kommer att stärka stadens och regionens ställning som samlingspunkt för arkiv och kulturminnen. Den hypermoderna byggnaden är fullproppad med teknik och specialanpassad för att skapa ett optimalt klimat för samlingarna och för att underlätta framtida forskning. Första spadtaget togs för mer än ett år sedan och i februari står tillbyggnaden äntligen klar.

Läs mer i Skånska Dagbladets artikel här.

lördag 28 januari 2012

Kultur- och idrottsevenemang ger intäkter

[Uppdatering 2012-03-25: Henrik Schyffert och Fredrik Lindström sätter upp krogshowen Ljust och fräscht på Malmö Arena. Läs recension i Skånska Dagbladet...]

[
Uppdatering 2012-02-25: Malmö blir värd för Superior Challenge, Europas största MMA-gala. Den 6 oktober kommer världens bästa fighters att göra upp i den "full size-bur" som byggs upp mitt i mäktiga Malmö Arena. Läs mer i Skånska Dagbladet...]


...

Igår var det premiär för den nya humorshowen Köp Mjölk. Skriv Bok. på Färs och Frosta Sparbank Arena i Lund. Showen framförs av Anders Jansson och Johan Wester, skaparna av serier som Hipp Hipp! och Starke Man. Skånska Dagbladet bjuder på en recension av showen här.

Johan Wester är en välkänd Lundaprofil som engagerat sig starkt i stadens utveckling och kulturliv och i hur Lund kan locka besökare, företagare och andra kreativa människor. Att han själv står bakom arrangemang som Lunds Humorfestival, och nu senast alltså den nya showen Köp Mjölk. Skriv Bok. är talande och passande. Festivaler, shower och idrottsevenemang som kan ske inom ramen för en stads befintliga scener och arenor och som inte kräver stora utbyggnader av kringliggande infrastruktur (alltså när man inte behöver bygga nytt enbart för ett specifikt evenemang) innebär alltid en stor vinst för staden. Besökare från andra orter och regioner stimulerar det lokala näringslivet genom restaurangbesök, biljettköp, shopping och eventuella hotellövernattningar. Detta ger arbetstillfällen och genererar i sin tur ökade skatteintäkter till kommunen som kan användas för att stärka välfärden. Eftersom det enskilda evenemanget inte kräver några särskilda investeringar blir det i praktiken en ren "arbitrageaffär" för staden.

Se där ett gott skäl till varför Öresunds olika kommuner bör genomföra återkommande inventeringar av sin mötesinfrastruktur: sitt utbud av teatrar, konsert- och kulturhus, idrotts- och multiarenor. Man bör regelbundet säkerställa att man håller en hög nivå i jämförelse med övriga Sverige och Skandinavien både vad gäller kvantitativa och kvalitativa mått. De mest skriande bristerna bör ges prioritering. I Lund saknas idag t.ex. ett riktigt stort kulturhus och ett kongresscentrum av internationell klass.

Samtidigt bör man se till att de existerande scenerna och arenorna utnyttjas maximalt för att på så vis optimera samhällsnyttan! Vad gäller kulturevenemang kan detta vara svårt då dessa ju per definition skapas genom kreativa processer av artister och konstnärer - något som knappast kan tvingas fram på beställning. Desto enklare är det med idrotts- och näringslivsevenemang. Öresundsbloggen anser att Malmö Stad och Lunds kommun, gärna i samarbete med Region Skåne, gemensamt bör utarbeta en flerårsplan med förestående internationella idrottsevenemang för vilka man identifierar att städerna redan har perfekt passande arenor.

Listan bör inkludera junior- och ungdomsmästerskap såväl som veteranmästerskap. Vidare får den gärna innehålla en del evenemang i udda eller små sporter. Det är ju hård konkurrens om värdskapet för stora seniormästerskap med stark mediabevakning. Om övriga mästerskap och tävlingar kan däremot konkurrensen ofta vara liten eller obefintlig och här finns ett guldläge för Öresund att lägga beslag på långa rader av evenemang för flera år framöver. Ett strukturerat arbete med inventering, kartläggning, planering och marknadsföring lägger grunden för Öresunds arbitrageaffärer i evenemangsvärlden..!

Väster kan få nya hyresrätter

Folkparken på Väster i Lund har länge varit ett sorgebarn då byggnaden i parken underutnyttjats och tillåtits att förfalla och då grönytan inte blivit den mötes- och rekreationsplats för Västerborna som den skulle kunna vara. Men nu har det kommunala bostadsbolaget LKF låtit ta fram ett arkitektförslag innebärande att den gamla byggnaden rivs och att den östra delen av parken bebyggs med ca 60 bostäder i hus upp till åtta våningar.

onsdag 25 januari 2012

Rekord på Copenhagen Airport – Läge för samgående med Malmö!

Öresunds största internationella flygplats, Copenhagen Airport nära Öresundsbrons fäste, noterade ett nytt rekord i antalet passagerare under 2011. Under året som gått reste 22,7 miljoner passagerare till/från flygplatsen. Bara i december noterades 1,6 miljoner resenärer, ett rekord i sig. Utrikestrafiken ökade med 6,7% och Köpenhamn stärkte därmed sin ställning som Skandinaviens största internationella flygplats och en av Europas ledande transitpunkter.

Även framöver ser det ljust ut: Det finländska flygbolaget Blue1 kommer att etablera sin centrala hub i Öresund fr.o.m. mars månad och såväl SAS som Air China har nyligen offentliggjort nya linjer till Peking och Shanghai. Därmed kan vi på Öresundsbloggen konstatera att regionens båda internationella flygplatser går mycket bra just nu. Nyligen berättade vi om Malmö Airports positiva tillväxt under 2011.


Vi har tidigare argumenterat för en sammanslagning av flygplatserna i Köpenhamn och Malmö i den mening att synergier skulle uppstå vid trafikplanering och allokering av fraktflyg etc. Dessutom skulle det finnas många fördelar med en gemensam och samordnad destinationsmarknadsföring, något som skulle stärka hela Öresundsregionen. Swedavia bör därför överväga en försäljning av flygplatsen vid Sturup till Copenhagen Airport. Om en affär skulle gå i lås skulle det dessutom fungera som en ”trigger” och generator för att åter väcka liv i planerna på en järnvägsförbindelse mellan Malmö och Sturup, en länk som kopplar ihop flygplatserna på båda sidor sundet till samma spårnätssystem. Frågan skulle aktualiseras och över en natt få större relevans.


Länkar:
Copenhagen Airport
Swedavia Malmö Airport

tisdag 24 januari 2012

Hur skriver vi om Öresund?

Öresundsbloggen har nyligen läst två vetenskapliga artiklar som på olika sätt behandlar urbanitet. Den ena artikeln, skriven av Peter Hall, publicerades 1993 i tidskriften Urban Studies. Hall redogör i artikeln för ett antal krafter, till exempel globaliseringen av världsekonomin och utvecklingen inom informationsteknologi, som han anser påverkar och formar Europas ”urbana hierarki”. Denna artikel finner vi på Öresundsbloggen mycket intressant mot bakgrund av våra ständigt pågående studier av hur Europas storstadsregioner, Öresundsregionen i synnerhet, med fysisk stadsutveckling försöker positionera sig i just en sådan hierarki.

Den andra artikeln är skriven av Louis Wirth, framliden forskare inom urban sociologi och bland annat medlem av den berömda Chicagoskolan. Artikeln publicerades ursprungligen så tidigt som 1938 i American Journal of Sociology. I texten söker Wirth definiera staden ur ett sociologiskt perspektiv och ur denna definition sedan formulera en ”urbanismens teori” som kan sägas vila på tre pelare: folkmängd, täthet och heterogenitet. Vid en första anblick kan tyckas att Wirths artikel inte har samma relevans i relation vårt intresse för städernas hierarki, förutom att båda texterna har storstaden som gemensam nämnare. Vi vill dock hävda att det, för att förstå de trender som påverkar dagens städer, krävs en grundläggande insikt i vad staden faktiskt är och hur den socialt fungerar och är beskaffad. Ekonomiska och tekniska med flera förändringar, liksom all stadsplanering, sätter ju otvivelaktigt inte bara fysiska spår i den urbana miljön utan får även sociala effekter.

De båda artiklarna är skrivna under två skilda tidsepoker, vilket rent språkligt märks tydligt. Det är därmed också rimligt att anta att de producerats med helt olika förutsättningar och under olika betingelser. Cloke m.fl. talar om det sammanhang i vilket studierna/forskningen bedrivs och texten skapas. Detta sammanhang utgör den miljö bestående av olika sociala relationer i vilken forskaren (eller vi som bloggskribenter) verkar. Sociala relationer präglas av olika identitetsuppfattningar, maktuttryck, värderingar och kunskapssyner etcetera. Det kan ses som de ”politiska” ståndpunkter som oundvikligen kommer att påverka forskningen och sätta sin karaktär på den slutliga texten genom de krav och det tryck som forskaren utsätts för. Cloke m.fl. talar om ”the politics of practising human geography”. Politik handlar i detta sammanhang inte enbart om olika partiprogram, folkomröstningar och val, utan berör, som Öresundsbloggen uppfattar det, frågor i ett bredare spektrum där allt från exempelvis åsikter om korrekt stavning till uppfattningar om världsbild och människosyn inryms. De politiska ståndpunkter som påverkar texten tror vi kan existera såväl omedvetet som medvetet. De kan vara såväl underförstådda som uttryckta i exakta formuleringar. De kan hysas av skribenten själv, men han kan också motsätta sig dem. Det politiska sammanhanget formas också på både individnivå och inom större grupper. Cloke m.fl. gör till exempel en åtskillnad mellan ”the personal politics” och ”the politics of the academy”.

Det senare handlar om de värderingar, krav, traditioner etcetera som formas ”i branschen”, inom forskarkollektivet i disciplinen i fråga. I ”the politics of the academy” tror vi att det går att finna många förklaringar till eventuella skillnader i sättet att skriva och i att presentera sina argument mellan de två artiklar som vi läst. Hall är, eller åtminstone var då hans artikel publicerades, forskare inom urban och regional utveckling. Att döma av hans sätt att skriva och presentera sin forskning på, är hans intellekt stadigt parkerat inom discipliner som ekonomisk och urban geografi. Wirth å andra sidan verkar stå med ena benet i kulturgeografin och den andra i sociologin. Beroende inom vilket ämnesområde man verkar och inom vilken disciplin kan den politiska kontexten se olika ut. Den miljö inom vilken forskarna verkar förändras givetvis också över tiden, vilket är särskilt viktigt att ha i åtanke när man tar del av de artiklar som vi läst. Det skiljer över femtio år mellan de båda texterna.

När det gäller geografin så har forskningsmiljön förändrats i takt med att själva ämnet gjort detsamma. Geografi blev universitetsämne under sent 1800-tal (i alla fall i Storbritannien). Historiskt dominerades ämnet av deskription. Det handlade mycket om att beskriva olika platser. Efterhand kom man mer att fokusera på förklaring. Då ansågs det viktigt att kunna formulera teorier om olika rumsliga fenomen. Inom forskningen användes och används flera olika metoder. Under 1950- och 60-talen fick de kvantitativa metoderna stort genomslag. Statistiska och matematiska metoder användes friskt i positivismens anda. Från slutet av 1960-talet och framåt har de kvantitativa metoderna och den positivistiska vetenskapssynen tappat anhängare. Detta hänger säkert samman med politiska förändringar i samhället i stort sedan 1968. Det är rimligt att tro att sociologin under motsvarande tid också genomgått stora förändringar. Samtidigt bör man betänka det faktum att kulturgeografi och sociologi är två på många sätt mycket närbesläktade ämnen.

Öresundsbloggen tycker att Wirth skriver något ”krångligare” vilket gör att det är en aning svårare för läsaren att hänga med i hans resonemang. Artikeln är dock långt ifrån svårläst och inte krångligare än att budskapet utan större problem kommuniceras. Detta gäller för övrigt även Halls text. Ofta brukar man i vetenskapliga sammanhang rekommenderas att skriva så enkelt som möjligt för att på ett effektivt sätt nå ut med sin forskning. Man bör undvika att ge sig in på ”språkliga omvägar”.

Att skriva på ett så effektivt sätt som möjligt är dock lättare sagt än gjort. Om man dessutom skriver allt för opersonligt och utan känsla kan detta ha rent negativa effekter. Cloke m.fl. exemplifierar med hur respondenter och forskningssubjekt kan reagera starkt på en text där forskarens medkänsla och förståelse för deras situation inte alls framgår. Här går också att göra en koppling inte bara till det språkliga utan också till forskarens moraliska och etiska ställningstaganden. Hur man betraktar de platser och de människor man studerar är av stor betydelse och kan nog lättare än vad man tror komma att avspeglas i den färdiga texten. Vilken relation har man med sina respondenter? Hur ser maktförhållandet ut? Hur vill man själv bli betraktad av de man möter i sitt forskningsarbete? Eller i vårt fall, hur vill vi bli betraktade av dig som läsare? När man forskar (och skriver) bör man vara medveten om att man kanske inte bara är forskare, skribent, bloggare eller nyhetsförmedlare. I Öresundsbloggens studier av regionens internationella positionering lär vi inte bara bli betraktade som ”blogg”, debattörer eller nyhetsförmedlare. Vissa kanske snarare ser på oss som marknadsförare och därmed som representanter för ett särintresse.

Detta är viktigt att beakta när vi producerar våra texter om Öresundsregionen och dess urbana utveckling. Kanske är det inte det mest opersonliga, nyanslösa och till och med objektiva språket som är effektivast. Det tror vi är en av anledningarna till att Cloke m.fl. skriver att ”…we have to involve ourselves with issues of representation and rhetoric and consider the numerous ways in which writing as a process extends far beyond the words and sentences on the page”. De uppmanar oss att fundera kring hur vi lingvistiskt presenterar våra idéer men påminner oss också om att detta är funderingar som vi alltid bör ha med oss. Detta gäller inte bara när vi sitter vid tangentbordet utan i minst lika hög utsträckning när vi gör fältstudier, tar del av andra texter på nätet eller sitter hemma på kammaren och försöker sortera, gallra, tolka och förstå vårt insamlade material om Öresund. Skrivandet bör nämligen ses som en process, som en del av själva gestaltningen av regionen. Det är därför som Cloke m.fl. i sina avslutande kapitel använt termen ”writing through” istället för ”writing up”. Med detta sagt, och i åtanke under det löpande arbetet med denna blogg, avrundar vi och sätter här en punkt: .Källor:

Cloke P. m.fl. (2004) Practising Human Geography, London/Thousand Oaks/New Dehli: SAGE Publications

Hall P. (1993) Forces Shaping Urban Euope i Urban Studies 30(6), Sid 883-898

LeGates R., Stout F. (2000) The City Reader, (Editors’ introduction), London/New York: Routledge

Urban Studies 30(6), June 1993

Wirth L. (1938) Urbanism as a Way of Life (ursprungligen i American Journal of Sociology XLIV, 1, July 1938) i LeGates R., Stout F. (2000) The City Reader, London/New York: Routledge

måndag 23 januari 2012

Framgångar för Malmö Airport

[Uppdatering 2012-01-31: Malmö Airport får ytterligare en ny destination: Edinburgh! Läs mer här.]

2011 blev ett år med stark utveckling för Malmö Airport vid Sturup. Flygplatsen hade nästan två miljoner passagerare och ökade med mer än 20% jämfört med året innan. Inrikestrafiken ökade med 25% medan utrikestrafiken steg med 17%. De goda nyheterna följde på varandra under året som gått. Bl.a. har Ryan Air beslutat att åter etablera sig på Malmö Airport och under hösten startade man nya reguljära linjer till London och Wroclaw. Nya utlandsdestinationer som andra bolag offentliggjorde var exempelvis Tel Aviv och Pisa.

Även 2012 ser ut att bjuda på fortsatt god utveckling. Såväl Ryan Air som det spanska flygolaget Vueling har nyligen meddelat att de kommer att starta flyglinjer till Barcelona.

söndag 22 januari 2012

Helix 2011 är här

Lunds kommun publicerar årligen en skrift där man presenterar ett urval av byggprojekt som varit aktuella under året som gått. Nu är Helix 2011 ute och kan laddas ner här: http://www.lund.se/Bygga--bo/Stadsbyggnadsprojekt/Helix-Lund/ (där hittar du även tidigare års utgåvor av Helix).

Några av de mer intressanta projekten som presenteras i årets upplaga är enligt oss:

>> Nya Magasinet: Centralt belägna studentbostäder i kvarteret Utsädet. Detta är ett mycket välkommet tillskott till Lunds studentbostadsutbud. Det är AF Bostäder som låter uppföra de nya bostäderna i ett innerstadsmässigt hus som ritats av Peter Torudd Arkitekter. NCC är entreprenör. Totalt omfattar projektet 77 nya bostäder. Lunds innerstad är tänkt att expandera i en nord-västlig riktning, och vi anser att denna byggnad kan bli en viktig pusselbit i förverkligandet av den visionen.

>> Nytt, 10 våningar högt hotell vid trafikplats Råbylund längs med E22 nära Tetra Pak. Hotellet kommer att ligga i anslutning till det World Trade Center som Lund ska få. Midroc är byggherre. Designen är kanske inte mycket att hurra för, men det skadar definitivt inte med en mer storskalig byggnad vid denna nybyggda motorvägsinfart som hitills upplevts som ödslig och underutnyttjad. Hotell och WTC har goda förutsättningar att bidra till en ändring på den saken. Staden har dessutom under lång tid haft ett undermåligt hotellutbud, något som nu alltså avhjälps.

>> Förtätning i stadskärnan med nya bostäder. Bl.a. Gernandtska Lyckan där 25 lägenheter byggs vid Helgeandsgatan av LKF. Ritat av Panorama Arkitekter.

>> Nya höghuset vid Fäladstorget

>> Nya hyresrätter på Pedellgatan

>> Nya bostadsrätter på Sankt Lars

>> Hyresrätter på Östra Torn

>> Södra Råbylund

>> Påskagänget

>> Stångby

>> Nya Högevallsbadet

>> MAX IV

lördag 21 januari 2012

Cykelmotorväg mellan Malmö och Lund

Malmö Stad har anslagit 29 miljoner till en framtida fyrfilig ”cykelmotorväg” mellan grannstäderna Malmö och Lund.

Bra!


[Update 2012-02-17] Läs mer: http://www.skanskan.se/article/20120216/MALMO/702159831/1004/-/supercykelvag-ska-lanka-samman-skane


fredag 20 januari 2012

Nya bostäder centralt i Lund

Veidekke och LKF har fått mark anvisad för bostadsändamål i det kvarter i Lund där EOS-hallen ligger. Totalt kan det handla om 250 bostäder i hus upp till sex våningar.

Öresundsbloggen hoppas att byggherrarna och kommunen tar detta sällsynta tillfälle att låta innerstaden växa genom att man bygger i stadsmässiga flerfamiljshus, i varierande fasader, med tydliga och väl avgränsade gaturum.

torsdag 19 januari 2012

Malmö-Lund: Ett gemensamt storstadsområde

Nu ska samarbetet mellan Malmö och Lund intensifieras och fördjupas. De två grannstäderna utgör sedan länge en gemensam arbetsmarknadsregion. Malmös skyline ses utan problem från Lunds höjder och att resa mellan städerna tar bara några minuter. Ett pärlband av förorter längs autostradan och Södra Stambanan gör dessutom att bebyggelsen längs med transportvägarna är närmast obruten. Malmö och Lund smälter sakta men säkert samman! Trots detta har det formella samarbetet på kommunnivå varit dåligt. Nu har emellertid politikerna i båda stadshusen bestämt sig för att ändra på den saken och har dragit igång ett antal projekt inom flera olika områden.

Inom området planering och infrastruktur ska bl.a. en gemensam strukturplan för Malmö-Lund-området tas fram. Konkreta projekt att sikta mot är bl.a. en fyrfilig, vindskyddad ”cykelmotorväg” mellan tätorterna, spåragnstrafik och höghastighetståg.

Man har även etablerat ett samarbete inom besöksnäringen med det uttalade målet att få fler internationella kongresser till städerna. En gemensam marknadsföringsorganisation ska byggas upp och på den internationella arenan kommer kommunerna att agera gemensamt. Även när det gäller nya företagsetableringar kommer Malmö och Lund att nu börja marknadsföra sig som ett gemensamt storstadsområde. Öresundsbloggen ser detta som ett mycket lovvärt initiativ! Vi anser att kommunerna bör överväga följande konkreta förslag som vi har:


>> Gemensam benämning, logotyp och varumärke – att använda i marknadsföringen för såväl företagsetableringar, kongresser och besöksnäring, svensk och internationell turism, samt vid lobbyarbete.

>> Gemensam hemsida för ovan nämnda marknadsföring. Webbplatsen måste vara snygg, modern, användarvänlig och innehållsrik. Lätt tillgång till statistik och databaser, nedladdningsbara faktablad, utredningar och presentationer. Stort pressmaterial med bildbanksom är fritt tillgänglig. Integrering med Facebook.

>> Gemensamt marknadsföringsmaterial i form av broschyrer, kartor etc som framhäver orternas närhet – med varandra och med Köpenhamn. Det stadsmässiga – storskaligheten, byggnaderna, tätheten, infrastrukturen – står i fokus.

>> Gemensam tomtkarta för tillgänglig industrimark.

>> Gemensam hotellbokningsportal

>> Gemensam ”convention bureau” och gemensam turistbyrå, vilka koordinerar det ovan föreslagna.

onsdag 18 januari 2012

Ny webbplats för Västra Hamnen

Nu kan man följa Västra Hamnens fortsatta utbyggnad på den nya hemsidan VastraHamnen.se. Sajten är ett samarbete mellan en lång rad byggherrar i området:

>> Bengt Nevsten Fastigheter
>> Botrygg
>> Briggen
>> ByggVesta
>> Derome
>> Diligentia
>> Fastighet AB Suell
>> Fullriggaren
>> Haga Gruppen
>> Hauschild och Siegel
>> HSB
>> Ikano Bostad
>> JM
>> Malmö Cityfastigheter
>> Malmö Stad
>> Midroc
>> MKB
>> NCC
>> Nevsten fastigheter
>> Parkering Malmö
>> Park Point
>> PEAB
>> Skanska
>> Stena fastigheter
>> Tornahem
>> Veidekke
>> Vita Örn
>> Wihlborgs
>> White


Längden på denna lista av namnkunniga byggherrar belyser sannerligen vilket extremt omfattande utbyggnadsprojekt Västra Hamnen är. Att följa framväxten av denna nya stadsdel är att ta del av stadbyggnadshistoria - medan den skrivs!

tisdag 17 januari 2012

Arkitektförslag för Rosengårdsskrapa

Idag offentliggjordes arkitektförslagen för det experimentella höghus som planeras i Malmöstadsdelen Rosengård och som är tänkt att bli ett landmärke och en ikon för området, ett slags Turning Torso för Rosengård. Det är det kommunala bostadsbolaget MKB Fastighets AB som inbjudit till arkitekttävlingen. Intresset har varit stort, såväl från svenska som internationella namnkunniga arkitektbyråer. Juryn har till slut valt ut följande team till tävlingen:

>> Neutelings Riedjik Architecten B.V., Nederländerna, Kontur Arkitektkontor AB, Sverige, Mandaworks AB, Sverige och Hosper Sweden AB, Sverige.

>> Behnisch Architekten GbR, Tyskland och Schlaich Bergermann und Partner, Tyskland.

>> Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S, Danmark, ÅF Infrastructure AB, Sverige, Structor Malmö AB, Sverige och Svend Kirkegaard A/S, Danmark.

>> Edouard Francois, Frankrike


Tävlingen omfattar ett nytt 20 våningar högt hus (under arbetsnamnet "Törnrosen") och stadsrummet omkring själva hjärtat av Rosengård. Bilder från de fyra förslagen finns publicerade på bloggen Sverige & Projekt - för övrigt en grymt bra webbplats!

Med undantag för "446677" anser vi att det är riktigt vassa förslag som deltar i tävlingen. Men Öresundsbloggens favorit är nog ändå "Culture casbah"! Vilken är din?

Ny vårdetablering i Lund

Den psykiatriska slutenvården i Landskrona kommer att flyttas till Lund om ca två år när utbygganden av det tidigare Skånehuset i Lund är klar.

Läs mer i Helsingborgs Dagblad.

måndag 16 januari 2012

17 våningar skrapa på gång i Helsingborg

Efter sommaren kan bygget av det nya bostadsområde som planeras på Triangeln vid Industrigatan börja. Bakom projektet står företaget Dagon som senare i år inleder med bygget av ett 17 våningar högt torn innehållande 53 bostadsrätter. Innan allt är klart om några år kan ytterligare två riktigt höga hus komma att uppföras. Dagon bekräftar att intresset för de nya ”höjdarbostäderna” är mycket stort.

Öresundsbloggen gratulerar Helsingborg till det nya imponerande landmärke som staden snart får. Det kommer inte bara att bidra till växande invånarantal och beskattningsunderlag, utan också ge staden en ny symbol och en mer spännande siluett!

Läs mer i Helsingborgs Dagblad.

söndag 15 januari 2012

Galleria kan lyfta centrum

Trots goda förutsättningar har Lunds centrumhandel de senaste åren utvecklats mycket dåligt. Många är de analyser och åtgärdsförslag som framförts. Öresundsbloggen vill peka på en mycket viktig pusselbit som dock fått för lite uppmärksamhet i diskussionen, en uppenbar brist i stadens handelsutbud: Lund saknar en citygalleria! Alltså ett större köpcentrum beläget mitt i stan. En shoppingattraktion som kan fungera som "magnet" för innerstaden och som därmed kan bidra till att hjälpa även övriga butiker i centrum att uppnå tillräckligt kundunderlag.

I Skånska Dagbladet kan vi idag läsa en intervju med Christer Wallin (M), ordförand för Lunds Citysamverkan. Föreningen ska försöka ta fram konkreta förslag på åtgärder som ska bidra till ett mer levande centrum och livligare handel. Än så länge är förslagen tydligen få till antalet, men en välkommen nyhet är att man äntligen bestämt sig för att försöka ändra den pessimistiska och negativa inställning om Lunds innerstad som spridit sig bland politiker, handlare och Lundabor! På senare tid har det blivit som en ond spiral som bidragit till orättvis stigmatisering och självuppfyllande profetior. Men nu är det alltså dags att ändra på den attityden!

Öresundsbloggen välkomnar denna mer positiva inställning till Lunds centrumhandel och den diskussion som måste föras kring framtida utveckling och tillväxt. Faktum är att potentialen i själva verket är mycket stor. Lund har goda förutsättningar att få till stånd en av Sveriges mest levande innerstadsmiljöer:

>> TÄT OCH URBAN BEBYGGELSE: Det medeltida gatumönsret i Lund bidrar till att det är korta gångavstånd och till att gator och gränder känns levande med fotgängare och fordon i rörelse och ständig interaktion.

>> VÄLTRAFIKERAT CENTRUM: Lund C gick nyligen om Malmö Centralstation som landets fjärde mest trafikerade järnvägsstation. Mängder av människor passerar dagligen genom Lunds centrum på sin väg till någon av stadens ledande arbetsgivare. Inpendlingen är stor. Lägg därtill busstrafiken, vars linjenät är utformat så att nästan alla bussar åker genom centrum, samt de många cyklisterna.

>> UNG & VÄXANDE BEFOLKNING: Lund är en av Sveriges snabbast växande städer. Staden domineras av en ung och välutbildad befolkning. Många studenter har ännu inte införskaffat egen bil, vilket gör att de är bundna till cykel och kollektivtrafik. Detta skapar goda förutsättningar för centrumhandeln att hävda sig i konkurrensen med externa köpcentra.

>> SPÄNNANDE STADSUTVECKLING: Nyligen invigdes Domkyrkoforum och inom kort är utbyggnaden av Saluhallen slutförd. Lägg därtill framtida projekt såsom spårvagnstrafik, kongresscentrum, Kristallen, ett större Resecentrum, utveckling av Västra Stationstorget, ny innestadsbebyggelse på Sockerbruksområdet, tomten vid Eos-hallen, utbyggnaden av Stadsparken och ett eventuellt kulturhus. Allt detta ger goda förutsättningar för centrumhandeln att växa!


Så varför är då innerstadshandeln ändå i sådan kris, trots alla de goda förutsättningarna ovan? Vi vill peka på en mycket viktig pusselbit som tyvärr saknas i Lunds handelsutbud: En stor citygalleria! Alltså ett köpcentrum beläget mitt i stan. En shoppingattraktion som kan fungera som magnet för innerstaden och som därmed kan bidra till att hjälpa även övriga butiker i centrum att uppnå tillräckligt kundunderlag. Som sagt, det är inte kunderna det är brist på (Lund är en stor och växande stad, och Nova går ruskigt bra!) - det är brist på incitament. Det finns med andra ord för få anledningar för kunden att besöka city.

Öresundsbloggen vågar, efter en översiktlig nätundesökning, slå fast att Lund antagligen är den enda större staden i Sverige som saknar ett köpcentrum inne i city. Faktum är att även betydligt mindre städer i regel har en större galleria eller liknande beläget i centrum. Se där ett av de viktigaste skälen till att Lund i jämförelse med många andra orter har en i stagnerande centrumhandel.

Tyvärr tycks det som att ordet köpcentrum fått en generellt negativ klang, som om ett köpcentrum alltid är av ondo för centrumhandeln - oavsett var det är lokaliserat. Så är det givetvis inte. Det stämmer däremot att shoppingcentra utanför innerstäderna bidrar till att kunderna lämnar city (eftersom kunder söker "shoppingattraktioner"), vilket då riskerar att dräneras på ett fullgott butiksutbud. Men det är skillnad på köpcentrum och köpcentrum. En galleria inne i stadens centrum har tvärtom en positiv effekt på stadslivet och centrumhandeln. Gallerian blir till en magnet som drar folk till en given punkt inne i stadens hjärta. På sina vägar till och från gallerian passerar människorna givetvis även alla andra fristående butiker och serviceinrättningar. Och alla som jobbar med butikshandel vet att flödet av potentiella kunder utanför en affär är "A och O". En galleria i city kommer att öka just flödet av människor i staden.

Öresundsbloggen hopas nu att Lunds politiker och handlare, med sin nyvunna optmisim, vågar se denna outnyttjade potential för staden. Vi hoppas att man snart kommer att på allvar börja diskutera etableringen av ett större köpcentrum inne i city. Det skulle kunna bli den "trigger", den accelerator som får kraften i Lunds många fördelar att blomma ut!

söndag 1 januari 2012

Öresundsbloggen önskar gott nytt år!

2011 är till ända och ett nytt spännande år står för dörren. Även om finanskriser och visionslösa politiker på båda sidor sundet verkat bromsande på Öresunds utveckling under året som gått har ändå regionen fortsatt att integreras och förstärka sin ställning som Skandinaviens ledande urbana centrum, om än i långsammare takt. Detta är ett styrketecken i sig själv, att trots dåliga förutsättningar fortsätta att utvecklas!

Öresundsbloggen skulle vilja önska alla sina läsare ett gott nytt år genom att påminna om några av de händelser, initiativ och projekt på den svenska sidan sundet som starkast påverkat regionens utveckling under året som gått. Samtidigt vill vi blicka framåt och ge några exempel på vad som står för dörren under 2012. Nedanstående sammanställning är långt ifrån fullständig, utan ska endast ses som ett axplock, och en aptitretare!

2011:

>> Beslut om nytt konserthus och kongressanläggning i Malmö. 2011 blev året då man beslutar att Malmö ska begåvas med en ny mötesanläggning i toppklass. Jättekomplexet om 90.000 kvm ska uppföras mitt i centrala staden och kommer att knyta ihop Västra Hamnen med den gamla stadskärnan. Det 75 meter höga hotellet kommer att bli ett nytt landmärke för Malmö och Öresundsregionen.

>> Ideon Gateway byggs. Lunds hittills högsta hus växer fram på Ideon. Vid årsskiftet har 18 av de 19 våningarna fullbordats. Huset väntas nå sin fulla höjd nästa veka och blir ett landmärke för det kunskaps- och innovationsinriktade Lund.

>> Handbolls-VM i Skåne. Ett av 2011 års största idrottsevenemang var världsmästerskapen i handboll. Sverige står som värd och huvuddelen av turneringen spelas i Skåne med Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg bland spelorterna. Danmarks gruppspelsmatcher, och sedemera även finalmatchen avgörs i Malmö Arena, vilket på allvar gör att Köenhamnsborna får upp ögonen för arenan. Malmö Arena etableras som en av Öresundsregionens ledandande mötesplatser.

>> Första delarna av nya Norra Hamnen invigs i Malmö. Den 7 september öppnas de första delarna av Copenhagen Malmö Ports utbyggnad av Norra Hamnen. Utbyggnaden av hamnen, där bl.a. 150 hektar havsområde omvandlas till terminaler, är ett av de största byggnadsprojekten i stadens historia.

>> Cementas nya silo i Norra Hamnen byggs. Malmö får ett nytt imponerande landmärke då en 90 meter hög silo byggs vid Cementas nya terminal i hamnen. Ambitionsnivån har lyckligtvis varit hög vad gäller utforming och design. Byggnaden kommer att lysas upp på natten och högst upp i toppen etableras en mindre konferensanläggning, ett välkommet tillskott till Öresunds "mötesinfrastruktur".

>> Domkyrkoforum öppnar. Öresundsregionens kanske främsta turistattraktion, Lunds domkyrka, får äntligen det besökscentrum som den mäktiga katedralen förtjänar.

>> Lund utses till Sveriges tredje bästa investeringsort.

>> Medicinteknikjätten Gambro beslutar att flytta sitt huvudkontor till Lund.

>> Smartphonetillverkaren Sony Ericsson beslutar att flytta sitt huvudkontor från London till Lund.

>> Malmö, Lund och Helsingborg intensifierar arbetet för att etablera effektiv och miljövänlig spårvagnstrafik i städerna. Projektkontoret fär Spårvagnar i Skåne (SPIS) etableras i Lund, med syftet att begåva städerna med ett nytt, modernt kollektivtrafiksystem som har kapacitet att klara framtidens snabbt ökande trafik- och passagerarmängder.

>> Stadsparken i Lund byggs ut och är nu en av Sveriges största urbana parker.

>> Byggstart för Kristallen, Lunds nya stadshus.

>> Byggstart för MAX IV. Spaden sätts i marken för det synkrotonljuslaboratorium som ugtör Sveriges hittills största investering i en forskningsanläggning. MAX IV kommer att bli den största och mest avancerade anläggningen i sitt slag i världen.


Avslutningsvis vill vi så nämna några av de pågående eller planerade projekt och händelser som kommer att sätta karaktär på den urbana utvecklingen under året som kommer.

2012:

>> Point Hyllie fortsätter att växa fram i södra Malmö. Bostads- och kontorskomplexet ska så småningom toppa på närmare 100 meters höjd.

>> Utbyggnaden av Saluhallen i Lund fullbordas och kommer då att stärka Lunds innerstad och centrumhandel.

>> Bygget av nya Triangeln i Kv. Kaninen fortsätter i Malmö. Komplexet kommer att innehålla galleria, bostäder och kontor och dess högsta del blir 16 våningar - mitt i city.

>> Ideon Medicon Village öppnar i Lund. En av de redan klara hyresgästerna är ESS, European Spallation Source, den enorma forskningsanläggning som fortfarande är under planerings- och designstadiet men som ändåredan sysselsätter fler än 200 personer i Lund.

>> Bygget av nya MalmöMässan i Hyllie fortskrider.

>> Masterplan för nya Lund C kommer att tas fram. Lunds centralstation har nyligen gått om Malmös som Sveriges fjärde största järnvägsstation mätt i antalet resenärer. Kommunen planerar nu för att skapa ett betydligt större resecentrum som knyter ihop spårvagnarna med busstrafiken och tågen. Tillhörande stadsutvecklingsprojekt lär inkludera kongresscentrum, köpcentrum (behövs i city för att ge nytt liv åt centrumhandeln!), hotell och kanske också ett kulturhus...

>> Detaljplaner för spårvägen Lund C-ESS ska tas fram under 2012.

>> Öresundsregionens nya shoppingmecka Emporia färdigställs i Hyllie.

>> Bygget av MAX IV fortskrider.


Gott nytt år!