måndag 28 juli 2008

Rådet har talat

Förverkligandet av den föreslagna synkrotonljusanläggningen MAX IV i Lund rycker allt närmare. Nu är Vetenskapsrådet klart med den rapport i vilken planerna utvärderas. Och omdömet är minst sagt positivt. Man konstaterar att MAX IV, som är tänkt att byggas på Brunnshög i nordöstra Lund, skulle bli en världsledande anläggning med stor attraktionskraft på både svenska och utländska toppforskare. På nuvarande MaxLab samlas årligen cirka 700 forskare inom bl.a. materialkunskap, läkemedelsforskning, kemi och fysik. Den siffran tros kunna tredubblas när den nya anläggningen tas i bruk. Bygget, som i bästa fall skulle kunna påbörjas redan nästa år, är kostnadsberäknat till tre miljarder kronor, en summa som överstiger befintlig finansieringsbudget för forskning. Vetenskapsrådet uppmanar därför regeringen att vidta åtgärder för att skjuta till nödvändiga medel.

All logik talar för att regeringen följer rådets rekommendation. Anläggningen är så viktig för svensk forskning att allt annat skulle framstå som galenskap. De experter som utvärderat planerna är överens om dess stora fördelar. Redan 2006 kunde man t.ex. läsa följande i tidsskriften Forska:

Omdömet blev högsta betyg när internationella experter på Vetenskapsrådets initiativ utvärderade den tekniska designen av den planerade synkrotronanläggningen MAX IV i Lund. Konceptet, som är okonventionellt, innebär bland annat en ny typ av acceleratorkonstruktion samt att två acceleratorringar för olika energier placeras ovanpå varandra. [...]

MAX IV skulle bli världens främsta inom sitt område. Den betydligt bättre prestandan innebär till exempel att man kan studera nya fenomen, mindre prover samt utföra experimenten snabbare och med mycket större precision än idag.


Till de rent vetenskapliga argumenten kan läggas andra positiva faktorer som borde bidra till att regeringen agerar i rätt riktning:

* Statsfinanserna är mycket goda trots den vikande konjunkturen

* Satsningen skulle inverka positivt på den svenska ekonomin på flera plan:
Kortsiktig stimulans genom byggandet av själva anläggningen och efter hand lokalt ökad konsumtion och nya arbetstillfällen inom t.ex. hotell- och servicenäringarna som genereras av anläggningens gästforskare.
Långsiktig stimulans genom de forskningsresultat som uppnås på anläggningen och de produkter som i slutändan kan skapas.

* Satsningen skulle stärka Sveriges chanser att få bli värdland för European Spallation Source, ESS. Det är en jättelik forskningsanläggning som även den föreslagits bli placerad i Lund, granne med MAX IV. Dels tangerar de båda anläggningarna varandra inom ett antal vetenskapliga områden, de kompletterar varandra väl och skulle tillsammans skapa synergier. Dels visar Sverige beslutsamhet och engagemang och en förmåga att verkligen genomföra och lyckas med stora fysiska forskningsinvesteringar. Och om även ESS förverkligas i framtiden kan vi multiplicera ovan nämnda ekonomiska stimuli mångfalt…

Till detta kan vi addera positiva effekter på lokal nivå, särskilt vad gäller stadsutvecklingen i Lund. Brunnshög ska enligt planerna utvecklas till en ny, stor stadsdel med varierad bebyggelse och god blandning av arbetsplatser, bostäder och fritid. De miljömässiga ambitionerna är höga. I flera enskilda projekt har kommunen investerat mycket prestige och förhoppningar. Bl.a. planeras för spårburen kollektivtrafik genom området samt för ett 15 våningar högt hotell som ska fungera som stadsdelens landmärke. En etablering av MAX IV skulle bidra positivt till att skapa ekonomi i dessa projekt och snabba på dess förverkligande.

Länkar:

Sydsvenskan:
Forskare kan få ny superanläggning i Lund
Professor: Jag skulle kunna se saker som jag inte kan se nu

Läs även andra bloggar som skriver om , , , , , , ,

fredag 25 juli 2008

Malmö värd för European Social Forum

Det faktum att Malmö väldigt snart står som värd för den stora politiska konferensen European Social Forum har sannerligen inte uppmärksammats mycket i svensk massmedia. Märkligt, med tanke på att minst 20 000 politiskt engagerade människor från tusentals organisationer i hela Europa, och därtill en mängd journalister, väntas inta staden när den årliga antiglobaliseringskonferensen går av stapeln 17-21 september 2008.

Arrangörerna skriver på sin hemsida: “During five days seminars and workshops will be mixed with culture, music, activism and demonstrations. But the forum is so much more than a meeting of a couple of days - now we in the Nordic countries and the rest of Europe have the chance to put forward alternatives and visions for the future. It is you and your organization that decide what will be the content of the forum, the programme is created from below by all who want to participate in the process. Many questions will be dealt with: from workers’ rights, equality, public service, development of democracy, resistance to war and racism, to global solidarity and a change in climate strategy. Because ESF is about changing society - not just having discussions. The European Social Forum is a unique arena for exchange of experiences, discussions, network building and planning of common initiatives and campaigns.

Det första ESF hölls i Florens 2002. Därefter har konferensen arrangerats i Paris, London och Aten, och nu slutligen alltså i Øresund. Detta politiska möte är en europeisk variant av World Social Forum, den vänsterideologiska konferens som ursprungligen skapades som en motvikt till World Economic Forum i Davoz. Inom ESF finns flera mindre regionala och nationella fora. Den 28-30 september hålls t.ex. en nationell konferens i Danmark och i oktober är det dags för Skåne Social Forum i Lund.

Länkar:
ESF 2008
European Social Forum


Läs också vad andra bloggar skriver om , , , , , , ,

måndag 21 juli 2008

Elitklasser i Lund

Sydsvenskan rapporterar idag att gymnasieskolorna i Lund vill erbjuda elitklasser med nationell intagning av särskilt begåvade elever. Artikeln tycks ha vållat en väldig debatt bland läsare och bloggare. Märkligt, eftersom det handlar om något så självklart. Nämligen att varje elev har rätt till skolundervisning som gör att hon eller han utvecklas som individ och lär sig nya saker. Även smarta elever har den rätten.

Bortser man dessutom ett ögonblick från individperspektivet (vilket man kanske egentligen aldrig bör göra i frågor om skola och mänsklig omsorg) kan man även konstatera att nationella elitklasser i Lund skulle vara mycket positivt för kommunen och regionen och stärka stadens ställning som lärdomscentrum. Med andra ord, go for it!

Större borde väl debatten snarare vara kring det faktum att SSU vill öppna en socialistisk friskola i Stockholm...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Relationer bygger äkta integration

Öresundsbloggen har tidigare skrivit om hur skillnader mellan danska och svenska löner, arbetskraftsutbud/efterfrågan, bostadspriser, levnadskostnader etc. kommer att utgöra ett effektivt bränsle för den regionala utvecklingen framöver. I takt med att fler människor och företag utnyttjar dessa skillnader kommer de emellertid att gradvis suddas ut när en harmonisering sker.

Under tiden kan istället en äkta integration slå rot - när svenska och danska kollegor flyttar sitt umgänge också utanför arbetsplatsen, när danska föräldrar sätter sina barn i svenska dagis och när ungdomar och studenter från båda sidor sundet blir vänner. De relationer som kommer att utvecklas mellan människor i regionen kommer att vara det fundament på vilket Öresunds framgång vilar.

Nu kommer tidiga indikationer på att detta resonemang är riktigt. Öresundsbrokonsortiet rapporterar att en majoritet av de danskar som flyttat till Sverige sedan Öresundsbron öppnades 2000 tror sig bo kvar i Sverige även om tio år. Ett stort antal av de danska bropendlarna säger t.o.m. att de tänker stanna i sitt nya hemland livet ut.

"I första hand flyttar danskarna över sundet av ekonomiska skäl, men efterhand får de andra grunder till att stanna. I undersökningen framhäver danskarna att de bor nära naturen i Skåne och att svenskarna är vänliga och avslappnade. Slutligen upplever vi också att danskarna får barn och därför väljer att bli kvar", säger analyschef Britt Andresen från Öresundsbro Konsortiet till den danska tidningen Politiken.

Resultatet från brokonsortiets undersökning stämmer väl överens med svaren i en enkät som Malmö stad lät alla nyinflyttade danskar besvara för en tid sedan.

När relationer etableras så skapas också riktig integration. Den främsta uppgiften för politiker, myndigheter och andra aktörer på båda sidor sundet och på alla geografiska skalnivåer, från lokalt till EU, blir att främja och underlätta för dessa relationer att skapas! Ibland kan detta låta sig göras med relativt enkla beslut - som att t.ex. avskaffa den feltänkta broavgiften. Ibland krävs mer komplicerat och långsiktigt arbete, något som de danska och svenska statsmakterna hittills varit duktiga på att undvika. Men tålamod är en dygd, och den som väntar på nåt gott…

Artiklar om detta ämne:
Sydsvenskan
Svenska Dagbladet
Politiken

Läs även vad andra bloggar skriver om , , , , , ,

torsdag 17 juli 2008

Betydelsen av publikt i privat

Igår var det premiär för allmänheten att få tillträde till Turning Torsos högsta och 54:e våning. För 195 kronor kan man få följa med upp i Sveriges enda skyskrapa, världsberömd i arkitekturkretsar. Där uppe väntar en vidunderlig utsikt över Öresundsregionen, filmvisning samt föredrag.

Allmänhetens tillgång till skyskrapan är högst tillfällig. I bostadstornet finns i princip inga offentliga lokaler alls. Det är därför inte så konstigt att ägarna, HSB Malmö, kan ta nästan 200 kr för en hissresa. De skulle säkert kunna begära det dubbla – besökarna hade kommit ändå. Detta är ett tecken på människans inbyggda fascination för höjder och signaturbyggnader, något som vi i Skandinavien hittills varit mycket dåliga på att utnyttja. Det visar också på det stora behovet av offentliga platser i det urbana rummet. Turning Torso utgör ett unikt boende som självklart inte kommer att kunna vara tillgängligt för alla. Ägaren HSB, som tagit stora ekonomiska risker för att bjuda Malmö på en ikon av världsklass, har bekostat byggnaden och är givetvis fria att sätta vilket pris de behagar för att få tillgång till huset. Men det går ju inte att blunda för att en permanent restaurang, skybar, kafeteria, eller annan liknande inrättning hade kunnat utgöra en fantastisk inkomstkälla för fastighetsägaren under överskådliga tider, samtidigt som den uppfyllt ett publikt behov och svarat till allmänhetens intresse av att få ta del av unika vyer och god arkitektur.

Nu är Turning Torso knappast designat för att kunna hantera annat än tillfälliga flodvågor av besökare. Men nog är det en god idé att redan vid planerandet av framtida landmärken fundera mer på frågan om hur privat och offentligt kan mötas i det fysiska för att skapa mervärden. När en skyskrapa uppförs uppgraderas platsen den står på mångfalt. Inte minst gäller detta platsens, ortens och regionens marknadsföringspotential. Denna potential kan växa ytterligare om byggnaden också tillåts bli annat än bara ett vackert vykortsmotiv.Länkar i Sydsvenskan:
Det kommer aldrig att bli möjligt att bara titta på utsikten

Premiär för visning på 54:e våningen

"Off topic", Svenska Dagbladet:
Paris växer - på höjden


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

onsdag 16 juli 2008

Idäån?

För ett par månader sen lanserade forskningsparken Ideon i Lund sin nya hemsida på www.ideon.se. Syftet bakom nylanseringen uppgavs vara att man bättre ville nå en internationell publik.

Synd då bara att man inte gjorde någon engelsk version.


.

Nytt kontorshus på Brunnshög

Nu startar andra etappen i utbyggnaden av Brunnshög, Lunds nya exploateringsområde. Detaljplanen för del av Östra Torn 27:2 är nu ute på samråd t.o.m. den 1 september 2008. Planen omfattar ett nytt kontorshus i åtta våningar plus en indragen takvåning. I de två nedre våningarna planeras för centrumverksamhet. Dessutom ingår ett underjordiskt garage, samt angöringsgator och cykelväg.

Brunnshög är tänkt att bli Lunds modernaste stadsdel med hög miljöprofil och tät innerstadskaraktär. I området ska företag, verksamheter och bostäder blandas och betjänas av högkvalitativ kollektivtrafik – förhoppningsvis i form av framtida spårväg. Sony Ericsson och Ericsson Mobile Platforms är två företag som redan finns här och i framtiden kan de komma att få sällskap av synkrotonljuslaboratoriet MAX IV. Inom stadsdelens område ryms även den geografiska punkt inom Lunds kommun som är högst belägen över havet. Här vill kommunen bygga någon form av landmärke och en tävling utmynnade nyligen i seger till arkitektförlaget Symbios, innefattande en 15 våningar hög hotellbyggnad med konferensfaciliteter och andra publika lokaler.

Genom Brunnshögs högt belägna lokalisering finns goda möjligheter att skapa en arkitektoniskt intressant stadsdel som kan erbjuda fantastiska utblickar över det skånska landskapet, både från marknivå och uppe i husen. Ännu värdefullare är möjligheten att faktiskt skapa en stadssiluett som kan stimulera de mänskliga sinnena, en siluett som inte har horisontell kongruens som sitt enda kännetecken. Det skulle vara närmast unikt i Sverige. En siluett som kan kännas igen…

Andra bloggar om , , , ,

söndag 13 juli 2008

Tusen megaprojekt: Ørestad

Tillåt oss presentera Copenhagen Towers, det stora hotell- och kontorskomplex som just nu byggs i Ørestad på Amager:

Copenhagen Towers - North Tower by Foster+Partners
Bild: Copenhagen Towers Presse Kit


Copenhagen Towers - South Tower by Dissing+Weitling. Crowne Plaza Hotel
Bild: Copenhagen Towers Presse Kit


Precis söder om Öresundsmotorvägen E20 låter Sjælsøgruppen uppföra två torn om 25 respektive 21 våningar. Projektet omfattar totalt 130 000 kvm och får en högsta höjd på 85 meter. Första etappen – i vilket det fyrstjärniga Crowne Plaza Hotel med 366 rum ingår – är ritat av Köpenhamnsbaserade Dissing+Weitling, medan etapp nummer två – ett renodlat kontorstorn – ritats av Foster+Partners i London. Sistnämnda företag är samma arkitektbyrå som ligger bakom Londons kanske mest berömda skyskrapa, huvudkontoret för Swiss Re.

Sjælsøgruppens projekt gick tidigare under namnet World Trade Center Copenhagen men marknadsförs alltså nu istället som Copenhagen Towers. Det innebär att Malmö fortfarande är ensamt i Öresundsregionen med ett World Trade Center :-)

Copenhagen Towers - Sjaelsogruppen
Bild: Copenhagen Towers Presse Kit


Ur ett "öresundsregionalt perspektiv" är det trevligt att notera att projektets hemsida, copenhagentowers.dk, finns tillgänglig på tre språk: danska, engelska och - svenska! Men en specifik formulering väcker onekligen viss munterhet: "Copenhagen Towers [blir] ett nytt iögonfallande kännetecken för Köpenhamn, precis som Turning Torso blivit för Malmö."

Hmmm, skulle inte tro det. Snarare Korpen vs. Premiere League...?

Copenhagen Towers är ett av de första projekten inom Ørestad Syd, fortsättningen av det gigantiska stadsutvecklingsområdet Ørestad mellan centrala Köpenhamn och dess internationella flygplats. Det är Skandinaviens största byggarbetsplats och faktum är faktiskt att mer än hälften av all nybyggnation i Köpenhamnsregionen sker just i Ørestad. Området genomkorsas av förarlös tunnelbana samt motorväg och Öresundståg till/från den svenska sidan av sundet. Det ligger bara några minuter från såväl flygplatsen som Köpenhamns citykvarter. Hyfsat läge med andra ord.

Norr om motorvägen, i Ørestad city, finner vi bl a det svenskägda Ferringhuset och det stora köpcentret Field’s. Precis väster om dessa byggnader ska NCC:s danska dotterbolag låta uppföra ”Ørestad Downtown”, ett område för vilket man låtit den världsberömde arkitekten Daniel Liebskind få i princip fria händer. Kolla in resultatet på projektets hemsida. Juvelen i Liebskinds plan utgörs av två mjukt böjda höghus som utan tvekan kommer att kvala in bland Ørestads främsta framtida landmärken. NCC:s projekt innefattar även ett Cab Inn-hotell som kommer att bli Danmarks största.

Ørestad Downtown är inte det enda projekt som NCC har på gång i på Amager. Man vill även låta uppföra Ørestad Business Center omfattande 120 000 kvm kontor. (Se bilder här, här, och här.) Byggnaderna har ritats av den norske arkitekten Niels Torp som tidigare ritat bl a SAS huvudkontor vid Frösundavik i Stockholm (en vacker skärgårdsstad i Europas nordligaste utkanter).

Längre norrut i Ørestad finns karaktäristiska byggnader såsom VM Husene och Brohuset samt Köpenhamns största och Nordens ledande kongresscentrum; Bella Center. Nästa år kommer världens ögon att riktas hit då FN:s klimatkonferens går av stapeln i den danska huvudstaden. Även vid Bella ska det byggas hotell, två karaktäristiska tvillingtorn i glas som tycks luta bort från varandra. (Se bild) Ytterligare en bit norrut ligger det snart färdigbyggda DR Byen, den danska public service-koncernens nya högkvarter. DR Byen inkluderar en ny stor konserthall som, åtminstone invändigt, inte kommer att lämna någon oberörd.

Några andra befintliga, pågående och kommande projekt i Ørestad som förtjänar att ”namedroppas”: Tietgenkollegiet, Karen Blixenparken, Universitetshaven, Staevnen, Copenhagen Golf Park, Bjerget, Örestadshuset, ON:House och Bella Hus. Listan kan göras nästan hur lång som helst, vilket inte är så konstigt – vi befinner oss ju trots allt i Öresundsregionen!

Epilog: Perspektivlösa nordbor vill nog tillägga att den danska fastighets- och bostadsmarknaden befinner sig i en svår och närmast förlamande lågkonjunktur (vilket är helt korrekt) och att Örestad fått ta emot en hel del kritik för att arkitekturen är tråkig och för att stadsplaneringen är usel. Allt som är stort är i vanlig ordning ett "fiasko" för den dumme Aftonbladssvensken och den nästa lika korkade, och tillika jantelagsfostrade Ekstrabladsdansken - tills motsatsen plötsligt inte går att förneka... Det ska därför poängteras att utbyggnaden av området ska fortgå under de märmaste tjugo åren! Den danska fastighetsmarknaden kommer under denna tid att genomgå såväl flera lågkonjunkturer som flera högkonjunkturer samtidigt som stadsplaneringsidealen kommer att förändras och utvecklas. Det urbana livet är en oroligt väsen som ska framlockas med försiktighet och tålamod. Vi tror att man nog kan räkna med Örestad som ett av regionens absoluta centra i framtiden.

Ferring house, Copenhagen - part of Neroport
Bild: Öresundsbloggen


Läs även andra bloggar om , , , , , , ,

fredag 11 juli 2008

Experter: Ny Öresundsförbindelse nödvändig

Under rusningstrafik är trängseln på Öresundsbron påtaglig, särskilt gäller detta passagerartrafiken med tåg. Trafiken över sundet slår nu även de mest optimistiska prognoser som gjordes innan bron byggdes. I takt med att integrationen i regionen ökar blir det alltmer uppenbart hur underdimensionerad Öresunds transportinfrastruktur är. Nu varnar två danska transportforskare för att situationen kan komma att bli ohållbar när bron över Fehmarn Bælt står klar runt 2018. Den kommer med all säkerhet att generera ökad tillväxt och aktivitet runt Öresund samt än mer genomfartstrafik av svenskar, finnar och norrmän på väg till och från den europeiska kontinenten. Finn Bo Frandsen på Dansk Byggeri och Alex Landex på DTU Transport säger till den danska affärstidningen Børsen att man snart kommer att behöva planera för en ny fast förbindelse över sundet, och att det främsta alternativet givetvis är en tunnel mellan Helsingør och Helsingborg. Vi håller med.

Andra bloggar om , , , ,

onsdag 9 juli 2008

Framgångar för Öresunds storflygplatser

Jett8 Airlines Cargo, med bas i Singapore, ansluter sig nu till den långa raden av fraktflygbolag som etablerar sig på Malmö Airport. I fredags inledde man flygningar på linjen Malmö - Amsterdam - Bangalore - Chennai - Hong Kong. Luftfartsverket skriver i ett pressmeddelande:

”Genom närheten till övriga Europa håller Malmö Airport på att utvecklas till en frakthub mellan Skandinavien och resten av världen. I Öresundsregionen är Malmö Airport och Copenhagen Airport de största fraktflygplatserna och upptagningsområdet är hela Öresundsregionen och delar av norra Europa.”

Och just Copenhagen Airport lär stärka sin ställning som fraktflygsnav ytterligare framöver: Nyligen meddelande man nämligen att man slutit ett avtal med FedEx, världens största transporttjänstföretag, om att bygga en skräddarsydd fraktterminal och kontorslokaler åt företaget. De båda parterna har tecknat ett samarbetsavtal som sträcker sig ända till 2023. Flygplatsen menar att avtalet är en av flera faktorer som kommer att stärka Köpenhamns ställning som Skandinaviens ledande transporthub. 2007 ökade fraktvolymerna med 4,1% på Kastrup.

Ännu snabbare ökar antalet lågprispassagerare till och från flygplatsen. Förra året var ökningstakten 10% och i år väntas en ännu högre tillväxt. Senaste veckorna har bl a EasyJet, Air Berlin och Sterling Airways tillkännagivit att de tänker öppna helt nya flyglinjer från Köpenhamn samtidigt som andra bolag ökar antalet avgångar. bmi regional tänker t.ex. lägga in en extra avgång varje vecka på linjen mellan Köpenhamn och Edinburgh. Kanske inte så konstigt då att det planeras för en helt ny "lågpristerminal" på Kastrup. Se bild och läs mer om planerna i epn.dk.

Idag basunerar man även stolt ut att Copenhagen Airports för tredje året i rad blivit korad till Europas mest effektiva storflygplats. (vilket kanske betvivlas starkt av de passagerare som upplevt när det blivit ”infarkt” i kön till säkerhetskontrollen...) 43 europeiska flygplatser deltog i studien som genomfördes av Air Transport Research Society (ATRS). (Kort artikel om det i Sydsvenskan)

Tillbaka till Skåne och den rapsgula flygplatsen i Sturup: Länsstyrelsen är nu klar med sin granskning av den järnvägsutredning som lämnats in av Sturupsaxeln AB, en intressentgrupp som verkar för att etablera en järnvägsförbindelse till flygplatsen. Man föreslår att det byggs en järnvägsanslutning i en båge från nuvarande Ystadbanan upp till en station vid flygplatsen och ned igen till Ystadbanan på andra sidan flygplatsen. Luftfartsverket - som tillsammans med Region Skåne, Malmö stad, Svedala, Skurups och Ystads kommuner ingår i intressentgruppen – skriver att…

…”Länsstyrelsen är mycket positiv i sin bedömning och framhåller det väsentliga i att få till stånd ett ökat kollektivresande med tåg mellan Copenhagen Airports (CPH) och Malmö Airport. Järnvägen binder också samman östra och västra Skåne och Själland/Köpenhamn. Etablering av Sturupspendeln bidrar till regional utveckling och ökad integration i Öresundsregionen, enligt Länsstyrelsens bedömning.”

Precis vad vi hela tiden har sagt :-) Vackra ord som får avsluta detta inlägg…!

Läs även andra bloggar som berör , , , , , , ,

Malmö får flytande konsertscen

Under Malmöfestivalen kommer en av Rundanbåtarna att få tjänstgöra som en flytande scen på stadens kanaler. Framför allt är det yngre artister och mindre kända band med skånsk anknytning som får chansen att uppträda på någon av kanalkonserterna och ta med sin publik på musikaliska båtfärder. Den nya scenen m/s Mölle är resultatet av ett samarbete mellan Arena 305 och Malmöfestivalen.

Följande line-up gäller:

Fredag 15/8
1600 The Luxe
1700 Rachel
1830 Beyond Pink
1930 Julia Andromeda & Band
2030 Nina Weimer
2200 Fleshcut
2300 Urban Guerilla
2400 Little Marbles

Lördag 16/8
1600 Greve Carl
1700 Thyzzo
1830 Dirty Passion
1930 Old School
2030 Dementia Praecox
2200 Disco Error
2300 Ardeth
2400 Medevil

Söndag 17/8
1600 Mindcrash
1700 The Loops
1800 This Vision
1930 Act Strange
2030 Whipped Cream Unibrow
2130 Henry

Måndag 18/8
1700 The Boring Sundays
1800 Linnea Jonsson
1930 Miranda Gjerstad
2030 Jackie Khan
2130 Esias Orchestra

Tisdag 19/8
1700 Whipped By Virgins
1800 Ender
1930 VA!?
2030 Matilda Berggren
2130 Klimax

Onsdag 20/8
1700 Thank Buddah It's Friday
1800 Frida & Olle
1930 Sideline
2030 Niklas Hegfalk & The Sanctuary Seekers
2130 Fairfield

Torsdag 21/8
1700 Elleska
1800 Orange Goose
1930 Alien Cunt
2030 Mittermier
2130 4 Teachers And A Gardener

Fredag 22/8
1600 Moody Blue
1700 Artmade
1830 Bad Sneakers
1930 Lisa Bouvier
2030 Katt
2200 Soma Cruz
2300 Unwanted


Malmöfestivalen pågår 15-22 augusti och bjuder på allt från europeisk designmarknad till poesi- och teaterföreställningar, hantverk, film, musik och förstås MAT från världens alla hörn.

Andra bloggar om , , ,

tisdag 8 juli 2008

Vasakronan satsar i Lund

Statliga Vasakronan, som är på väg att säljas till AP Fastigheter (även det statligt), fortsätter att satsa stort i Lund. Igår meddelade PEAB i ett pressmeddelande att man fått ett uppdrag värt 103 miljoner kronor från Vasakronan att bygga ett nytt kontorshus i staden. Projektet påbörjas nästa månad och huset ska stå klart i oktober 2009.

Sedan tidigare har Vasakronan flera stora projekt på gång i Lund. Bredvid Sony Ericsson svenska huvudkontor och Ericsson Mobile Platforms högkvarter på Brunnshög låter man just nu uppföra ett nytt kontorskomplex ritat av Gert Wingårdh. Med tillhörande P-hus är den investeringen värd över en halv miljard kronor. På byggmästaregatan inne i stan, ett stenkast från centralstationen, har man precis avslutat byggnationen av nya kontorshuset Västerport och på tomten bredvid byggs Lunds polishus om och till.

Läs mer om statens försäljning av Vasakronan till AP Fastigheter:

Sydsvenskan: AP Fastigheter köper Vasakronan
VA.se: AP Fastigheter köper Vasakronan, Vasakronan-bestånd säljs vidare

söndag 6 juli 2008

Nu börjar Swedish Open!

Alldeles precis har en av tidernas största tennismatcher avslutats i London. Två av historiens främsta spelare, Nadal och Federer, drabbade samman i en redan klassisk Wimbledonfinal. Nadal gick segrande ur den nästan fem timmar (sju om man inkluderar de obligatoriska regnavbrotten) långa tvekampen. (Fast många TV4-tittare lär ha blivit mer än lovligt förbannade över att sändningen flyttades till TV4+ mitt under pågående match)

Tennisfantaster hinner knappt pusta ut innan det nu är dags för nästa klassiska ATP-turnering, om än i betydligt mindre kostym. Det har nämligen blivit dags för en av Skånes största årliga idrottshändelser, Swedish Open i Båstad. Regelbundet återkommande evenemang inom sport, kultur och nöje som kan klaras av med befintlig infrastruktur är billiga och effektiva sätt för städer och regioner att marknadsföra sig, få publicitet och locka till sig nya besökare. Något som stimlerar konsumtion och investeringar i regionenen, genererar nya skatteintäkter och borgar för att utveckla eller försvara uppnådd välfärd.

Nu är det alltså dags för stekarna från Stockholm att strö lite konsumtionsdriven tillväxt över Båstad, Torekov, Mölle – ja hela Bjärehalvön..! Vi tackar och tar emot!

Artiklar om Wimbledonfinalen:
Aftonbladet
Politiken
Helsingborgs Dagblad
Sydsvenskan

Om "tittarstormen":
Sydsvenskan
Helsingborgs Dagblad

Om tennisveckan i Båstad:
Helsingborgs Dagblad
Sydsvenskan

Andra bloggar om , , , , , , ,

Roskildefestivalen över för denna gång

Så är då en av Öresunds största återkommande arrangemang över för den här gången. Recensionerna från de olika uppträdandena har som vanligt varit ömsom vin och ömsom vatten. Sydsvenskan rapporterar att antalet besökare minskat rejält. Kanske var det många som skrämdes iväg av förra årets usla väder. I år regerade emellertid solen vilket förhoppningsvis borgar för bättre besökssiffror 2009. Troligtvis var det också solen som bidrog till att ölförsäljningen under festivalen faktiskt slog rekord. Festivalbesökarna har inte bara druckit rejält med öl, de har rökt en hel del också – trots att det faktiskt varit förbjudet vid två av de sex scenerna. Men allvarligt, trodde verkligen arrangörerna själva att någon skulle respektera den regeln?

De mest lästa artiklarna i dansk press handlar inte så mycket om musiken eller ölen, utan istället om ”tältsex” samt om festivalens mänskliga ”biltvätt” där festivalbesökare som känt sig smutsiga har kunnat bli tvättade och skrubbade av sexiga bikinibrudar. Politikens Köpenhamnssajt iByen.dk skriver att även de kvinnliga besökarna vågade klä av sig nakna och bli rengjorda i festivalens nya attraktion. Artikeln pryds på typiskt danskt manér av en bild där en naken tjej får sig en omgång med tvättsvamparna över brösten.

Fler presslänkar:
Aftonbladets recension av Neil Young.
Aftonbladets recension av My Bloody Valentine.

Regelbundet återkommande evenemang inom kultur, nöje och sport som kan klaras av med existerande infrastruktur är billiga och effektiva sätt för städer och regioner att marknadsföra sig, få publicitet och locka till sig nya besökare. Något som stimlerar konsumtion och investeringar i regionenen, genererar nya skatteintäkter och borgar för att utveckla eller försvara uppnådd välfärd.

Andra bloggar om , , , , ,

Förslag om ”tvärbana” i Köpenhamn

Sydsvenskan rapporterar att Hovedstadsregionen tillsammans med 11 kommuner nu lägger fram ett förslag om en ny, modern spårvagnslinje som är tänkt att gå längs med motorvägen Ring 3 från Lyngby via Glostrup till Ishøj och Brøndby. Syftet torde främst vara att få bort delar av de trafikströmmar (såväl bilburna som kollektiva) som passerar Köpenhamns centrala delar i nord-sydlig riktning. Andra förslag som tidigare lagts fram på samma tema är en jättelik motorvägstunnel under hela Köpenhamn som skulle inkludera ett flertal underjordiska garage och pendlarparkeringar. I sammanhanget kan även nämnas att debatten om trängselavgifter för biltrafiken in och ut ur stan blir allt livligare i Danmark.

Förslaget om den nya tvärgående spårvagnslinjen ska inte förväxlas med bygget av Metrons nya cityring, en tunnelbanelinje med 17 stationer som kommer att gå i en cirkel runt innerstaden. I augusti 2007 inleddes de geotekniska undersökningarna och 2018 beräknas ringen, Metrons fjärde etapp, vara klar. 180 000 boende och 187 000 arbetsplatser kommer då att finnas inom gångavstånd från någon av stationerna.

Andra bloggar om , , , , , , , , ,

I den öresundska bloggosfären

Vår blogg är långt ifrån ensam om att följa och kommentera den urbana utvecklingen i Öresundsregionen. Nedan följer ett axplock av intressanta bloggar om eller från Öresund samt sådana som ger stort utrymme åt arkitektur och stadsbyggnad i allmänhet:

Dan Hallemar, som ibland skriver i Sydsvenskan, driver bloggen Punkthus som till stor del handlar om stadsbyggande, gatuliv, shopping och arkitektur.

Om man är intresserad av fotografi och urbana miljöer bör man absolut besöka Mitt i gluggen, en fotoblogg skapad av svensk-amerikanen Joakim Lloyd Raboff som bl.a. fotograferat åt Malmö Stad, HSB/Turning Torso, Sydsvenskan, Louisiana, Stadsbiblioteket i Malmö, Malmö Turism, Moderna Museet, Skånska Dagbladet, E.ON samt Form och Design Center.

Malmostadion följer bygget av Sveriges modernaste fotbollsarena, Swedbank Stadion (och även MFF:s äventyr i Allsvenskan). Innehåller bl.a. flera bra fotouppdateringar.

Thomas Nilsson var tidigare kommunikationsrådgivare med fokus på Öresundsregionen och dess ”place branding”. Det märks i hans blogg , fast tyvärr inte lika mycket som tidigare. Kolla förresten in den här videon (Dansk språkförbistring) som han postade i augusti förra året!

De politiska bloggarna utgör en sfär för sig. Agera Regionalt är en blogg som till stor del ägnas Öresundsregionen och Malmö/Lund-området. Centerpartisten Malte Lewan skriver om urbana och regionala utvecklingsfrågor ur ett politiskt perspektiv. Han säger sig arbeta för federalism/regional identitet, direktdemokrati och personlig frihet. ”Han är antinationalist och upphovsrättskritiker. Han är centerpartiets ledamot i Lunds kommuns utbildningsnämnd.”

En annan politikerblogg är Anders Wallners. Han presenterar sig som ”grön debattör och politisk mångsysslare. Jobbar på mp:s riksdagskansli, sitter i mp Sthlms valgrupp och är aktiv i det interna nätverket för att slopa EU-utträdeskravet. Stockholmare i praktiken, Malmöit i hjärtat. Sitter även i styrelsen för Stockholm Pride.” Sedan han lämnat Malmö till förmån för Stockholm kommer de Malmörelaterade inläggen tyvärr allt glesare. Men bloggen är ändå läsvärd.

Martin Olsvenne är en annan ung fritidspolitiker som gjort samma resa fast i motsatt riktning, alltså från Stockholm till Malmö. Han arbetar i Köpenhamn som civilekonom och torde alltså veta vad det innebär att pendla över sundet. Läs gärna hans blogg Den Liberala Misantropen, som han själv kategoriserar som ”oberoende liberal centerpartistisk” :-)

Om Anders Wallner representerar den vänstra kanten av det politiska spektrat måste det moderata regionrådet Pia Kinhult sägas representera den högra. Som bloggare rapporterar hon insiktsfullt och engagerat om det regionala utvecklingsarbetet i Skåne och Öresund. Fast hon är moderat…Skånska betraktelser kommenterar mestadels politiska händelser i Skåne, det regionala självstyret och dess 33 kommuner. I inlägget Inga särlösningar för Skåne rapporterar de t.ex. om vårens hearing om gränshinder i Öresundregionen...

För den som är intresserad av regionalism och till viss del ”skånsk patriotism” (rekommenderas) också Blog Skaneland. Den skrivs på engelska av Anders L. Hansson, Lars Narvselius och Göran Hansson.

Även bland de mer personliga bloggarna finns en hel del intressant läsning att finna. Att de till antalet snabbt växande Öresundspendlarna utsätts för hårda prövningar, t.ex. i form av överfulla och försenade tåg, är allmänt känt och har uppmärksammats flera gånger tidigare här på Öresundsbloggen. Problemen beror till stora delar på en otillräcklig kapacitet i det öresundska transportsystemet. En som verkligen vet hur det är att dagligen pendla till Köpenhamn är Öresundspendlaren som rapporterar insiktsfullt om detta i sin blogg Att pendla är ett helvete. I ett av de senare inläggen (De senaste dagarna...) berättas om hur en man en morgon plötsligt högljutt och på engelska började predika bibelns ord ombord på Öresundståget. Samma vecka såg bloggaren hur Lia Boysen fick nog av trängseln ombord, samt hur en av tullens hundar fastnade med tassen mellan sätena och fick spel. Ett besök rekommenderas. (Det finns för övrigt en sörmländsk motsvarighet i SJ-Bloggen)

Vi kan också med varm hand tipsa om Ollies blogg där den unge Malmögrabben Oliver skriver om sitt liv i Malmö. Ibland ger han sig ut på promenader eller cykelturer i "det urbana rummet" och tar grymma bilder på Malmös många coola byggnader och vackra parker. Bloggen innehåller även en hel del kommentarer kring Malmö FF, Sveriges enda storklubb.

Malmöbloggen återger på intressant och engagerat sätt diverse ”funderingar om Malmö och världen”. Ibland publiceras gamla foton/vykort med bilder av den urbana miljön i det historiska Malmö. Cool.

RoyalJimi tipsar bl.a. om bra uteställen, klubbar, pubar, restauranger och kaféer i Malmö. Senaste inlägget här.

Andra intressanta bloggar är Badlands Hyena och Göte Børge – Denna sidan sundet, Sassas samlade svammel 2 samt Steve Lando.

Off topic: I facket ”humorbloggar” kan vi varmt rekommendera En man med ett skägg. Särskilt underhållande att följa är ”temat” män i begynnande medelåldern som berättar sjukligt mycket om sitt sexualliv. På senare tid har man bl.a. kunnat läsa om Björn Afzelius (Att älska med en mulatta mellan tänderna.), Henning Sjöström (Henning Sjöströms bravader. Del fem: publikpipparen.) och Birger Schlaug (Språkröret a.k.a. Schlaugborren.).


Finns det inga bra danska bloggar då? Jodå, här är några tips:

Adam in the World skriver på engelska om urbanitet och arkitektur. David Kreutzer driver en liknade blogg, Kreutzer and the City. Han får själv presentera den här: ”I'm a fan of the city. Share your ideas about the city with me... I'm an architect and my name is David Kreutzer and I run the architectural practice ARTLAB based in Denmark. This blog is about new architecture and ways of creating better cities in the future - from Copenhagen and all over the world. What separates this blog from traditional architecture magazines are the movies you can watch and the frequent updates. Whenever I find something interessting new articles will be posted and 4 new movies everytime. To keep up with what's going on in the scene of architecture pay a visit to this blog every monday morning, when you arrive at work or whenever you feel like it.”

Ragnbrox försöker debattera det i Köpenhamn mycket känsliga ämnet höghus och skyskrapor. Bloggen har dock inte uppdaterats på över ett halvår så den kanske bör betraktas som avsomnad?

ByiByen tipsar om grymma smultronställen i den danska huvudstaden, allt från boutiquer till fastfood, lunchställen och nischkaféer. I love Kopenhagen är annan blogg på ungefär samma tema, och på Fleming Bo Jensens blogg kan man finna brutalt vackra Köpenhamnsfoton.


Sen finns det ju de etablerade, traditionella medierna också. Helsingborgs Dagbland har t.ex. en ledarblogg som då och då berör utvecklingsfrågor för Öresundsregionen. I det här inlägget avslutar Jan-Olof Asp med en kommentar om en eventuell framtida HH-tunnel:

För övrigt måste Sverige ensamt ta ansvaret för HH-tunneln, nu när Danmark axlar risken med Fehmarn Bältbron.”

Öresundsbloggen har tidigare varit inne på precis samma tankebanor. Det grundar sig i de stora fördelar som Sydsverige kommer att få när en fast förbindelse etableras över Fehmarn Bält. Detta utan att Sverige behöver vara med och finansiera bron med en enda krona! Av ren artighet (och självbevarelsedrift) är det kanske inte mer än rätt att vi tar ett större ansvar för en frmtida tunnel mellan Helsingborg och Helsingør..?

Peter J. Olsson är politisk redaktör på Kvällsposten och skriver en tidvis intressant blogg. Vissa inlägg är tänkvärda, som t.ex. detta.

Det ska dock poängteras att den allra bästa ledar- och opinionsredaktionen återfinns hos Sydsvenskan.

Och den allra bästa Öresundsbloggen är givetvis Öresundsbloggen! :-) På återhörande!


Andra bloggar om , , , , , , , , , , ,

lördag 5 juli 2008

Citytunneln färdig snabbare än beräknat!

Det hör knappast till vanligheterna att gigantiska infrastrukturprojekt blir klara innan utsatt tid, och dessutom inom ramen för fastställd budget. Öresundsbron och metron i Köpenhamn är emellertid två lysande undantag. Nu verkar det också som att Citytunneln i Malmö kan komma att invigas tidigare än beräknat, ett halvår närmare bestämt. Nytt invigningsdatum är satt till 11 december 2010. Morgonen därpå börjar tågen rulla genom tunneln som förbinder Malmö centralstation med Öresundsbron. Läs mer i Sydsvenskan.

Denna tidsvinst är en trevlig bonus för alla hårt prövade pendlare i Öresundsregionen. Förhoppningsvis innebär detta också att man snabbare kan rikta fokus mot de många nya projekt som måste till efter Citytunneln för att åtgärda de snabbt tilltagande kapacitetsproblemen i den skånska och själländska transportinfrastrukturen. Passagerartrafiken över Öresundsbron har överträffat även de mest optimistiska prognoserna, och tillsammans med den allt intensivare pendlingen i sydvästra Skåne, bidrar det till att sätta det underdimensionerade järnvägsnätet under hård press. Några av de mest angelägna investeringsprojekten är:

- Järnväg till Sturup:
Högkvalitativ kollektivtrafik är ett måste, inte bara som en del i att klimatanpassa flygtrafiken, utan också om Malmö Airport ska ha skuggan av en chans att konkurrera med storebror Kastrup i Köpenhamn om de attraktiva lågprislinjerna. Härom veckan kunde vi t.ex. läsa om den nya stora lågpristerminal som planeras vid Copenhagen Airport. Den ska givetvis serva precis samma Öresundspassagerare som man i Sturup hade tänkt roffa åt sig. En stor fördel i detta projekt är givetvis att det mesta av järnvägen redan finns på plats och används flitigt! Det enda som återstår är den sista lilla ”stumpen” på ca 9 km mellan Svedala och flygplatsen. Stor samhällsnytta från liten investering alltså…

- Tunnel mellan Helsingborg och Helsingør:
En HH-tunnel behövs för att göra ”Öresundsringen” komplett och avlasta bron från den växande Köpenhamnstrafik som genereras i norra Skåne, i Halland, Blekinge och delar av Småland. På Öresundsbron i söder finns fortfarande relativt gott om kapacitetsutrymme men järnvägarna till och från bron utgör en trång passage som gör att sundstrafiken snabbt närmar sig kapacitetstaket. Inte minst gäller detta faktiskt ovan nämnda Citytunneln som redan vid invigningen kommer att vara underdimensionerad. Södra stambanan mellan Malmö och Lund måste breddas och ett antal mötesspår anläggas innan bron. Dessutom bör Kontinentalbanan i/runt Malmö fortsätta att hållas i drift. Trots dessa åtgärder tror vi att det, om ett antal konjunkturcyklar, kommer att vara högst nödvändigt med en tunnel under norra Öresund. Om inte annat så skulle det bidra till fortsatt regional integration samt stimulera tillväxten i de norra delarna av Skåne och Sjælland.


- "Skånediagonal":
Det har länge diskuterats om en järnväg som skulle gå raka vägen mellan Kristianstad och Malmö/Lund. Om en sådan byggs skulle man slippa den stora tidsförlusten som omvägen via Hässleholm innebär. Den skulle också göra det mer attraktivt för människor i Blekinge och Kalmarregionen att pendla till Malmö/Lund eller Köpenhamn, vilket i sin tur otvivelaktigt skulle underlätta planerna på att bilda en ny storregion i Sydsverige. Skånediagonalen skulle kunna angöra Lund vid en ny östlig spårterminal på Brunnshög där byte mellan järnväg och Lundalänkens spårvägar kan ske för vidare spårvagnsfärd mot exempelvis Ideon, Lunds city, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp, Dalby eller Malmö Airport. Efter Lund ansluter Skånediagonalen till Södra stambanan och trafikerar Malmö och Köpenhamn. Vår uppfattning är att sådant här järnvägs- och spårvagnsprojekt troligen skulle betyda mer för den skånska tillväxten än den motorvägssatsning som regionpolitikerna (främst de moderata) och Sydsvenska handelskammaren så ofta förespråkar. Deras argumentation har nu nästan övergått i hets och besatthet…

- Pågatågstrafik på Simrishamnsbanan, Lommabanan och Trelleborgsbanan:
Detta skulle ge orter som Staffanstorp, Dalby, Lomma och Trelleborg en chans att på allvar ta steget in i Öresundsregionen. Geografiskt ligger de perfekt placerade, nästan smärtsamt nära Malmö och Lund, men p.g.a frånvaron av högkvalitativ kollektivtrafik känns de ändå inte riktigt heta. Pågatågstrafik skulle kunna ändra på det! Särskilt viktigt är det att Simrishamnsbanan iordningsställs (åtminstone fram till Dalby) så snabbt som möjligt. Det skulle innebära stora synergieffekter och samordningsvinster. Den samhällsekonomiska nyttan med exempelvis spårtrafik på Lundalänken skulle bli ännu större än vad som redan idag är fallet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,