måndag 28 juli 2008

Rådet har talat

Förverkligandet av den föreslagna synkrotonljusanläggningen MAX IV i Lund rycker allt närmare. Nu är Vetenskapsrådet klart med den rapport i vilken planerna utvärderas. Och omdömet är minst sagt positivt. Man konstaterar att MAX IV, som är tänkt att byggas på Brunnshög i nordöstra Lund, skulle bli en världsledande anläggning med stor attraktionskraft på både svenska och utländska toppforskare. På nuvarande MaxLab samlas årligen cirka 700 forskare inom bl.a. materialkunskap, läkemedelsforskning, kemi och fysik. Den siffran tros kunna tredubblas när den nya anläggningen tas i bruk. Bygget, som i bästa fall skulle kunna påbörjas redan nästa år, är kostnadsberäknat till tre miljarder kronor, en summa som överstiger befintlig finansieringsbudget för forskning. Vetenskapsrådet uppmanar därför regeringen att vidta åtgärder för att skjuta till nödvändiga medel.

All logik talar för att regeringen följer rådets rekommendation. Anläggningen är så viktig för svensk forskning att allt annat skulle framstå som galenskap. De experter som utvärderat planerna är överens om dess stora fördelar. Redan 2006 kunde man t.ex. läsa följande i tidsskriften Forska:

Omdömet blev högsta betyg när internationella experter på Vetenskapsrådets initiativ utvärderade den tekniska designen av den planerade synkrotronanläggningen MAX IV i Lund. Konceptet, som är okonventionellt, innebär bland annat en ny typ av acceleratorkonstruktion samt att två acceleratorringar för olika energier placeras ovanpå varandra. [...]

MAX IV skulle bli världens främsta inom sitt område. Den betydligt bättre prestandan innebär till exempel att man kan studera nya fenomen, mindre prover samt utföra experimenten snabbare och med mycket större precision än idag.


Till de rent vetenskapliga argumenten kan läggas andra positiva faktorer som borde bidra till att regeringen agerar i rätt riktning:

* Statsfinanserna är mycket goda trots den vikande konjunkturen

* Satsningen skulle inverka positivt på den svenska ekonomin på flera plan:
Kortsiktig stimulans genom byggandet av själva anläggningen och efter hand lokalt ökad konsumtion och nya arbetstillfällen inom t.ex. hotell- och servicenäringarna som genereras av anläggningens gästforskare.
Långsiktig stimulans genom de forskningsresultat som uppnås på anläggningen och de produkter som i slutändan kan skapas.

* Satsningen skulle stärka Sveriges chanser att få bli värdland för European Spallation Source, ESS. Det är en jättelik forskningsanläggning som även den föreslagits bli placerad i Lund, granne med MAX IV. Dels tangerar de båda anläggningarna varandra inom ett antal vetenskapliga områden, de kompletterar varandra väl och skulle tillsammans skapa synergier. Dels visar Sverige beslutsamhet och engagemang och en förmåga att verkligen genomföra och lyckas med stora fysiska forskningsinvesteringar. Och om även ESS förverkligas i framtiden kan vi multiplicera ovan nämnda ekonomiska stimuli mångfalt…

Till detta kan vi addera positiva effekter på lokal nivå, särskilt vad gäller stadsutvecklingen i Lund. Brunnshög ska enligt planerna utvecklas till en ny, stor stadsdel med varierad bebyggelse och god blandning av arbetsplatser, bostäder och fritid. De miljömässiga ambitionerna är höga. I flera enskilda projekt har kommunen investerat mycket prestige och förhoppningar. Bl.a. planeras för spårburen kollektivtrafik genom området samt för ett 15 våningar högt hotell som ska fungera som stadsdelens landmärke. En etablering av MAX IV skulle bidra positivt till att skapa ekonomi i dessa projekt och snabba på dess förverkligande.

Länkar:

Sydsvenskan:
Forskare kan få ny superanläggning i Lund
Professor: Jag skulle kunna se saker som jag inte kan se nu

Läs även andra bloggar som skriver om , , , , , , ,