fredag 13 februari 2009

Lund planerar för kraftig tillväxt

Lunds nuvarande översiktplan är från 1998 och börjar således få en hel del år på nacken. Nu finns ett förslag på en ny plan som förhoppningsvis ska kunna klubbas igenom nästa år. 9 mars-11 maj pågår samråd och under den tiden kommer gratisexemplar av översiktsplanedokumentet finnas att hämta på stadsbyggnadskontoret eller hos kommunens olika bibliotek och medborgarkontor. Enligt prognoserna kan fler än 60 000 nya Lundabor ha tillkommit om 40 år då staden tros ha ca 170 000 invånare. Det är med andra ord en mycket kraftig befolkningstillväxt som den nya översiktplanen har att förhålla sig till.

Det vi hoppas på av den nya ÖP:n är bl a följande:

· En positiv plan som välkomnar tillväxt istället för att problematisera den
· En stark fokusering på förtätning av befintliga urbana strukturer
· Stora satsningar på högkvalitativ (läs spårbunden) kollektivtrafik
· Självförtroende och mod framför akademisk skepticism

Att döma av en nyligen publicerad artikel i Sydsvenskan tycks vi delvis bli bönhörda. Förtätning är t.ex. ett genomgående tema i den nya planen. 28 000 nya bostäder ska byggas och det kommer framför allt att ske i de befintliga tätorterna. Detta är bra då tilltagande tendenser av "urban sprawl" är särskilt skadliga just i Skåne där jordbruksmarken är osedvanligt bördig, där det i hög utsträckning saknas naturliga barriärer för bebyggelsen i form av vatten och berg, och där den i Sverige sällsynta lövskogen måste bevaras, inte minst för klimatets skull. Livsmedelsförsörjningen kommer att bli den här planetens största utmaning under de närmaste århundradena. De samhällen som kan producera mat i sin absoluta närhet och dessutom sälja eventuella överskott kommer att bli vinnare i en allt hungrigare värld. Därför bör Lund och andra skånska kommuner anamma en tydlig förtätningsstrategi.

Lunds kommun har länge kommunicerat en klar uppfattning om att de s.k. byarna ska expandera. Detta är bra så länge det finns ett proaktivt syfte bakom, exempelvis att skapa underlag för pågatågstrafik på Simrishamnsbanan genom att låta Dalby och Veberöd växa till sig. I övrigt ser vi dock gärna att lejonparten av förtätningarna sker i tätorten Lund, kommunens självklara urbana motor, om inte annat så för att låta byarna förbli just byar, med allt vad det innebär för livskvalitet och socialt liv. Tycke, smak och olika livssituationer avgör vilka sorters samhällen som människor söker sig till. Lunds kommun bör kunna uppvisa ett brett utbud av samhällstyper, från den minsta by till den pulserande storstaden. Den sistnämnda typen kan givetvis bara vara staden Lund och för att den ska kunna få växa och frodas är det bra om man kan undvika att skapa konkurrens från diverse ”ministäder” i omlandet. Man får absolut inte satsa på byarna bara för att det är en politiskt enkel lösning, där villa- och radhusmattor på kort sikt ger ett bättre skatteunderlag än vad studentbostäder i Lunds city genererar. Byarna ska i första hand växa om de kan förses med spårburen kollektivtrafik och om utbygganden kan bidra till att förstärka regionala urbana strukturer (t.ex. genom att skapa underlag för pågatågstrafik på Simrishamnsbanan mellan Malmö och Dalby).

I övrigt bör den mesta utbyggnaden ske i Lunds tätort och dess absoluta närhet. Den nya översiktplanen talar bl.a. om området kring Öresundsvägen. Detta är bra då det finns mycket att vinna genom att låta Väster utvecklas. Innerstaden kan expandera, via Sockerbruksområdet, och ut mot Mobilia och Nova Lund där förutsättningar skapas för att äntligen etablera en ordentlig entré till staden, en bebyggelsestruktur som välkomnar alla besökare från E6:an och som signalerar att man anländer till en expansiv, stor och dynamisk ort. Ett annat område som nämns i planen är givetvis Brunnshög där stadens mest kraftiga expansion kommer att ske. Här planeras bl.a. för spårvagnstrafik, forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, hotell- och konferensfaciliteter och en i övrigt blandad bebyggelse med både bostäder och verksamheter.

Tyvärr befarar vi att man kommer att ha en allt för slösaktig inställning när det gäller hur dessa olika markområden i Lund ska förvaltas. Enkel matematik och fysikens lagar säger oss att om man vill förtäta i en redan bebyggd miljö så måste det ske genom att befintlig bebyggelse rivs och ersätts med ny (i stor skala är detta inte särskilt vanligt) eller att obebyggd mark exploateras. Eftersom det nästan helt saknas s.k. ”bombhål” i Lund så innebär det senare alternativet i praktiken att man måste nalla av parkmarken. De flesta av oss inser nog hur viktiga våra parker och övrig grönmark är för livskvaliteten i staden, inte minst genom den hälsobringande rekreation som parkerna erbjuder. Inser man detta faktum så borde man väl även skriva under på att eventuella reduktioner av parkmarken bör minimeras och utföras på ett så yteffektivt sätt som möjligt, dvs genom att de byggnader som trots allt uppförs tar så lite markyta som möjligt i anspråk och istället vinner sitt omfång på höjden!? Om inte staden ska växa utåt så måste den få växa uppåt – annars kväver den ju sig själv! Självklart behöver man inte kategoriskt och konkret föreslå skyskrapor i vartenda gathörn, men man hade ju ändå hoppats att en översiktsplan, med sitt strategiska och långsiktiga perspektiv, kunde våga ”prata höjd”. Istället kan vi, i Sydsvenskans artikel, läsa att de nya husen i staden i genomsnitt kommer att få fem våningar. Det är, menar vi, tillräckligt högt för att sakna en småskalig och mänsklig dimension, men alltför lågt för att väcka fantasi och visioner till liv. Alltför lågt för att erbjuda utsikt eller sceneri, landmärken eller monument. Fem, den tristaste av siffror…

Nåja, ett genomsnitt är ju trots allt bara ett hopkok av en samling lägre och högre siffror, så kanske finns det trots allt hopp om att Lund i framtiden förmår utnyttja sin, med svenska mått mätt, mycket sällsynta potential att etablera en spännande och patenterad siluett. Det gäller ju att se framtiden positivt an. Ett skäl till att faktiskt göra det är de allt mer explicit uttalade ambitionerna om att satsa på den spårburna kollektivtrafiken i och kring Lund. Det handlar inte bara om ovan nämnda Simrishamnsbanan utan även om Lundalänken, busstråket som nu kommer allt närmare riktig pårvagnstrafik. (Grafik här) I framtiden kan man tänka sig linjedragningar även till Staffanstorp och Malmö Airport, samt till Lomma.

När nya trafikstråk etableras, bilvägar eller spår, så kan dessa sedan utnyttjas som utmärkta trådar även för ytmässig expansion av våra tätorter (alltså inte bara förtätning!). Marken närmast motorleder och järnvägar kan användas för att de facto bygga ihop de olika orterna med varandra utan att alltför mycket värdefull natur tas i anspråk. Det handlar ju per definition om långsmala remsor, natur vars kontinuitet redan brutits av trafikleden och som tappat i kvalitet som rekreationsområde och som produktionsplats för livsmedel. Istället kan man med fördel uppföra bebyggelse som låter städerna och orterna växa in i varandra. Ur ett regionalt perspektiv är detta extremt positivt då såväl regioninvånarna som utomstående betraktare kommer att uppleva den urbana massan som kvantitativt större. (1+1=3) Positivt är t.ex. hur orterna längs med E22 och Södra stambanan mellan Lund och Malmö allt mer växer in i varandra och för de båda städerna närmare varandra (trots att de båda var för sig har anammat en tydlig förtätningsstrategi). Ett aktuellt exempel är planerna för den nya, stora stadsdel som kommer att binda ihop Burlöv och Åkarp med varandra.

I framtiden kommer Malmö-Lund kommer att i ännu högre utsträckning ses som ett sammanhängande storstadsområde och kan således erbjuda ett mer komplett utbud av produktionsfaktorer. (Exempel: Lund har ingen hamn, men storstadsområdet Malmö-Lund har en hamn…) Bebyggelse längs med vägar och järnvägar skapar en upplevelse av ett kontinuerligt urbant rum där resan faktiskt sker inom en plats snarare än mellan två platser. De psykologiska effekterna och styrkan i en förbättrad regional struktur bör inte underskattas. Därför ska det bli väldigt intressant att se hur Lunds nya översiktplan kommer att hantera det regionala perspektivet!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Och kom ihåg, om inte staden ska växa utåt så måste den få växa uppåt! Annars kväver den sig själv...